Pranešimų archyvas


2017 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad suteiktų jums savo taiką ir palaiminimą. Vaikeliai, visus jus kviečiu gyventi ir liudyti malones ir dovanas, kurias gavote. Nebijokite! Melskite, kad Šventoji Dvasia suteiktų jums jėgų būti džiaugsmingais liudytojais bei taikos ir vilties žmonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus maldai. Melskitės ir ieškokite taikos, vaikeliai. Tas, kuris atėjo čia, į žemę, kad dovanotų jums savo taiką, nepaisė nei kas, nei kuo esate. Jis – mano Sūnus, jūsų brolis, per mane kviečia atsivertimui, nes be Dievo neturite nei ateities, nei amžino gyvenimo. Tad tikėkite ir melskitės ir gyvenkite meilėje, laukdami savo ypatingo susitikimo su Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad šiuo malonės metu taptumėte malda. Kiekvienas turite savo problemų, vargų, rūpesčių, neramumų. Tegul šventieji būna jums pavyzdžiu ir paskata šventumui. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs atsinaujinsite, ieškodami savo asmeninio atsivertimo. Tikėjimas taps viltimi, ir džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus būti dosnesniais atsižadėjime, pasninke, atsivertime ir maldoje už visus tuos, kurie yra gundomi - jie yra jūsų broliai ir seserys. Ypatingu būdu prašau jūsų melstis už kunigus ir visus pašvęstuosius, kad vis karščiau mylėtų Jėzų, kad Šventoji Dvasia pripildytų jų širdis džiaugsmu, kad jie liudytų Dangų ir Dangiškus slėpinius. Daug sielų yra nuodėmėje, nes nėra tų, kas už juos aukotųsi ir melstųsi už jų atsivertimą. Esu su jumis ir meldžiuosi už jus, kad jūsų širdys būtų pripildytos džiaugsmo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus būti maldos žmonėmis. Melskitės, kol malda jums taps džiaugsmu ir susitikimu su Aukščiausiuoju. Jis perkeis jūsų širdis, ir jūs tapsite meilės ir taikos žmonėmis. Nepamirškite, vaikeliai, kad šėtonas yra stiprus ir nori atitraukti jus nuo maldos. Nepamirškite, kad malda yra slaptas susitikimo su Dievu raktas. Todėl esu su jumis, kad jus vesčiau. Neapleiskite maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Būkite malda ir Dievo meilės atspindys visiems tiems, kurie yra toli nuo Dievo ir Dievo įsakymų. Vaikeliai, būkite ištikimi ir ryžtingi atsivertime. Dirbkite su savimi, kad jums gyvenimo šventumas būtų tiesa; siekite gėrio per maldą, kad jūsų gyvenimas žemėje būtų malonesnis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu padėkoti jums už jūsų ištvermingumą ir pakviesti jus atsiverti giliai maldai. Vaikeliai, malda yra tikėjimo širdis ir viltis amžinuoju gyvenimu. Todėl melskitės širdimi tol, kol jūsų širdis ims giedoti iš dėkingumo Dievui Sutvėrėjui, davusiam jums gyvenimą. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir atnešu jums savo motinišką taikos palaiminimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis leido man iš naujo kviesti jus atsivertimui. Vaikeliai, atverkite savo širdis malonei, kuriai esate visi pakviesti. Būkite taikos ir meilės liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Jūsų gyvenimas čia, žemėje, yra praeinantis. Melskitės, kad per maldą ilgėtumėtės dangaus ir dangiškų dalykų ir jūsų širdys regės viską kitaip. Neesate vieni, aš esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mylėkite, melskitės ir liudykite mano b​u​vimą visiems, kurie yra nutolę. Savo liudijimu ir pavyzdžiu galite pritraukti širdis, kurios yra toli nuo Dievo ir Jo malonių. Esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų, kad drąsiai, su meile, liudytumėte ir padrąsintumėte tuos, kurie nutolę nuo mano Nekalčiausios Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku visus jus kviečiu, kad atvertumėte širdis Dievo gailestingumui, kad per maldą, atgailą ir pasiryžimą šventumui pradėtumėte naują gyvenimą. Šis pavasario metas skatina jus savo mintyse ir širdyse naujam gyvenimui, atsinaujinimui. Todėl, vaikeliai, aš esu su jumis, kad padėčiau tvirtai pasakyti Dievui ir Dievo įsakymams TAIP. Neesate vieni, aš esu su jumis iš malonės, kurią man teikia Aukščiausiasis, jums ir jūsų kartoms. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus giliai išgyventi savo tikėjimą ir melsti Aukščiausiąjį, kad taip sustiprintų tikėjimą, jog nei vėjai, nei audros negalėtų jo palaužti. Malda ir amžinojo gyvenimo viltis tebūna jūsų tikėjimo šaknimis. Vaikeliai, jau dabar dirbkite su savimi šiuo malonės metu, kuomet Dievas teikia jums malonę – per atsižadėjimą ir kvietimą atsivertimui tapti žmonėmis su aiškiu ir atkakliu tikėjimu bei viltimi. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2017 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis už taiką: taiką žmonių širdyse, taiką šeimose ir taiką visame pasaulyje. Šėtonas yra stiprus ir nori jus visus nuteikti prieš Dievą ir gražinti jus į visa, kas yra žmogiška bei širdyse sunaikinti visus jausmus Dievui ir tam, kas yra Dieviška. Jūs, vaikeliai, melskitės ir kovokite prieš materializmą, modernizmą ir egoizmą, kuriuos jums siūlo pasaulis. Vaikeliai, apsispręskite šventumui, o aš su savo Sūnumi Jėzumi užtariu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ