Rožinis


Dievo Motina atėjo pas mus turėdama tik vieną tikslą - išgelbėti žmoniją, kuri, būdama ties bedugne, negali sustoti. Mes, Jos vaikai, nesugebame padėti patys sau. Tik grįžimas prie Dievo mus išgelbės nuo amžinosios pražūties. Dievo Motina atėjo mums priminti tai, kas jau seniai užmiršta - "Aš atėjau pasakyti pasauliui: Dievas yra tiesa. Jis YRA ... Atėjau čia, kaip Karalienė Taikos pasakyti pasauliui, kad taika yra būtina pasaulio išganymui." (1983.06.16).

Žmonijos atsivertimo kelias - tai Taikos Karalienės duoti mums penki akmenėliai prieš Galijotą. Vienas iš jų - malda.

1983.06.28 d. Dievo Motinos pranešimas: "Melskitės tris valandas kiekvieną dieną... Per mažai meldžiatės, melskitės mažiausiai pusę valandos ryte ir vakare. Paaukokite 5 minutes Švenčiausiajai Širdžiai..."

1984,04,19 d. Dievo Motinos pranešimas: "Brangūs vaikai! Susivienykite su manimi. Melskitės, melskitės, melskitės!!!"

1984.08.14 d. Dievo Motina netikėtai apsireiškusi Ivanui paprašė, kad šį pranešimą perduotų visam pasauliui: "Norėčiau, kad pasaulis tomis dienomis melstųsi su manimi. Ir tai kuo daugiau! Kad laikytųsi griežto pasninko trečiadieniais ir penktadieniais, kad kiekvieną dieną sukalbėtų bent rožinį: džiaugsmingąsias, skausmingąsias ir garbingąsias paslaptis." Dievo Motina pareikalavo, kad šis kreipimasis būtų priimtas tvirta (nepalenkiama) valia.

Dievo Motina jau beveik 25 metus nepaliaujamai kviečia mus melstis. Beveik kiekviename Jos pranešime mums, Jos vaikams, Ji nenuilstamai kartoja: "... ir šiandieną kviečiu jus melstis..."

Malda - tai kelias į Dievą. Tik per maldą atsiveria širdis Dievui, vyksta Jo veikimas žmogui, gyja gyvenimo palikti sielos randai, pagaliau žmoguje įsiviešpatauja taika ir ramybė, išnyksta baimė. Švenčiausioji Mergelė Marija regėtojai Vickai davė palyginimą kaip malda veikia širdį: juk kiekvienas namuose turi gėlę, kurią laisto po truputį kasdieną. Gėlė auga, stiprėja, išskleidžia žiedus. Jeigu jos reguliariai nelaistysi, ji pradės nykti, kol galiausiai, vieną dieną, ji sunyks. Taip bus ir su mūsų širdimis, jeigu nesimelsime kasdieną, o vėliau, palaipsniui ir visai nustosime melstis.

Švenčiausioji Mergelė Marija laukia mūsų maldų. Ji visuomet mus išklauso mūsų maldose. Rožinis - tai galingas ginklas prieš šėtoną. Rožinis rankose - tai mūsų ženklas, mūsų įrodymas, kad mes priklausome Dievo Motinai, kuri visada užtaria mus prieš Dievą.

Rožinio malda skirstoma į tris dalis, turinčias po penkis apmąstomuosius įvykius, vadinamus paslaptimis.

Pradedame persižegnodami: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.

Rožinio pradžioje kalbamas apaštalų tikėjimo išpažinimas: Tikiu į Dievą Tėvą... Toliau kalbama įžanga: Tėve mūsų..., 3 kartus Sveika, Marija..., Garbė... Jei kalbama daugiau, nei viena rožinio dalis, įžanga sukalbama tik vieną kartą prieš pirmąją dalį.

I-oji dalis – džiaugsmingosios paslaptys:
1. Apreiškimas

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

2. Marija lanko šv. Elžbietą

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

3. Jėzaus gimimas

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

4. Kūdikėlis Jėzus aukojamas Jeruzalės šventykloje

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

5. Marija randa Jėzų šventykloje

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

II-oji dalis – skausmingosios paslaptys:
1. Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų sode

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

2. Viešpats Jėzus nuplakamas

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

3. Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

4. Viešpats Jėzus neša kryžių

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

5. Viešpats Jėzus nukankintas miršta ant kryžiaus

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

III-oji dalis – garbingosios paslaptys:
1. Viešpats Jėzus prisikelia iš numirusių

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

2. Viešpats Jėzus žengia į dangų

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

3. Šventosios Dvasios atsiuntimas

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

4. Dievo Motinos paėmimas į dangų

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)

5. Dievo Motinos karūnavimas danguje

(Tėve mūsų..., 10 k. Sveika, Marija... ir Garbė... O mano Jėzau...)


Rožinis pagal Slavko Barbarič OFM (ištrauka iš jo knygos "Švęskime Mišias širdimi")

I-oji dalis – džiaugsmingosios paslaptys

II-oji dalis – skausmingosios paslaptys

III-oji dalis – garbingosios paslaptys


Rožinis apmąstant Dievo gailestingumą (pagal sesers Faustinos dienoraštį)

I-oji dalis – džiaugsmingosios paslaptys

II-oji dalis – skausmingosios paslaptys

III-oji dalis – garbingosios paslaptys

NOVENA Į MEDJUGORJĖS TAIKOS KARALIENĘ1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ