Pranešimų archyvas


2009 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šią džiugią dieną atnešu jus visus pas savo Sūnų, Taikos Karalių, kad Jis suteiktų jums Savo ramybę ir palaiminimą. Vaikeliai, dalinkitės meilėje su kitais šia ramybe ir palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus visus atnaujinti maldą savo šeimose. Su džiaugsmu ruoškitės Jėzaus atėjimui. Vaikeliai, tegul jūsų širdys būna tyros ir mielos, kad meilė ir šiluma sklistų per jus į kiekvieną širdį, kuri yra toli nuo Jo meilės. Vaikeliai, būkite mano ištiestomis rankomis, meilės rankomis visiems paklydusiems, kurie nebeturi tikėjimo ir vilties. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2009 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien nešu jums savo palaiminimą. Laiminu jus visus ir kviečiu augti šiame kelyje, kurį Dievas per mane pradėjo dėl jūsų išganymo. Melskitės, pasninkaukite ir džiugiai liudykite savo tikėjimą, vaikeliai, ir tegul jūsų širdis visada būna pripildyta maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2009 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, su džiaugsmu atkakliai dirbkite dėl savo atsivertimo. Aukokite mano Nekaltčiausiai Širdžiai visus savo džiaugsmus ir sielvartus, kad galėčiau vesti jus visus pas savo brangiausią Sūnų ir atrastumėte džiaugsmą Jo Širdyje. Esu su jumis, kad jus mokyčiau ir vesčiau į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2009 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo kviečiu jus atsivertimui. Vaikeliai, nesate pakankamai šventi ir nespinduliuojate šventumu kitiems, todėl melskitės, melskitės, melskitės ir darbuokitės dėl asmeninio atsivertimo, kad kitiems būtumėte Dievo meilės ženklu. Aš esu su jumis ir vedu jus į amžinybę, kurios turi trokšti kiekviena širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis metas jums būna maldos metas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Džiaukitės su manimi, atsiverskite džiaugsme ir dėkokite Dievui už mano buvimo tarp jūsų dovaną. Melskitės, kad jūsų širdyse Dievas būtų centre jūsų gyvenimo ir savo gyvenimu liudykite, vaikeliai, taip, kad kiekvienas kūrinys pajustų Dievo meilę. Būkite mano ištiestomis rankomis kiekvienam kūriniui, kad šis priartėtų prie Dievo meilės. Aš laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu kviečiu jus visus melstis, kad Šventoji Dvasia nužengtų ant kiekvieno pakrikštyto kūrinio, kad Šventoji Dvasia visus jus atnaujintų ir nuvestų jūsų tikėjimo liudijimo keliu - jus ir visus tuos, kurie yra toli nuo Dievo ir Jo meilės. Aš esu su jumis ir užtariu jus prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus melstis už taiką ir liudyti ją savo šeimose taip, kad taika taptų pačiu didžiausiu turtu šioje neramioje žemėje. Aš esu jūsų Taikos Karalienė ir jūsų Motina. Trokštu vesti jus taikos, kylančios vien tik iš Dievo, keliu. Todėl melskitės, melskitės, melskitės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo pavasarišku metu, kada viskas bunda iš žiemos miego, pažadinkite ir jūs savo sielas malda, kad būtų pasirengusios priimti prisikėlusio Jėzaus šviesą. Tegul, vaikeliai, Jis priartina jus prie savo Širdies, kad taptumėte atviri amžinam gyvenimui. Meldžiu už jus ir užtariu prieš Aukščiausiąjį dėl jūsų nuoširdaus atsivertimo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo atsižadėjimo, maldos ir atgailos metu iš naujo kviečiu jus: eikite išpažinti savo nuodėmes, kad malonė atvertų jūsų širdis ir leiskite jai pakeisti jus. Atsiverskite, vaikai, atsiverkite Dievui ir Jo planui kiekvienam iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2009 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Tegul malda būna jums tarsi sėkla, kurią įdėsite į mano Širdį, kurią paaukosiu už jus savo Sūnui Jėzui jūsų sielų išganymui. Trokštu, vaikeliai, kad kiekvienas iš jūsų pamiltų amžinąjį gyvenimą, kuris yra jūsų ateitis ir tegul visi žemiški dalykai pagelbsti jums priartėti prie Dievo Sutvėrėjo. Aš esu su jumis taip ilgai, nes esate neteisingame kelyje. Tik su mano pagalba, vaikeliai, atversite akis. Daug yra tokių, kurie gyvendami mano pranešimais suvokia esantys šventumo kelyje į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ