Pranešimų archyvas


2010 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš ir Mano Sūnus Jėzus trokštam suteikti jums gausybę džiaugsmo ir ramybės, kad kiekvienas iš jūsų būtumėte džiaugsmingas ramybės ir džiaugsmo nešėjas ir liudytojas tose vietose, kur gyvenate. Vaikeliai, būkite palaima ir būkite taika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! žvelgiu į jus ir matau jūsų širdyje mirtį be vilties, neramybę ir alkį. Nėra nei maldos, nei pasitikėjimo Dievu, todėl Aukščiausiasis leidžia man atnešti jums viltį ir džiaugsmą. Atsiverkite. Atverkite savo širdis Dievo gailestingumui ir Jis suteiks jums visa, ko reikia ir pripildys jūsų širdis ramybe, nes Jis yra ramybė ir jūsų viltis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis metas jums būna maldos metas. Trokštu, kad mano kvietimas, vaikeliai, būtų jums kvietimas apsispręsti eiti atsivertimo keliu. Tad melskitės ir prašykite Visų Šventųjų užtarimo. Tegul jie būna jums pavyzdžiu ir akstinu ir džiaugsmu kelyje į amžinąjį gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu su jumis, visus jus laiminu savo Motiniškuoju taikos palaiminimu ir raginu jus dar tvirčiau gyventi tikėjimu, nes vis dar esate silpni ir nenuolankūs. Raginu jus, vaikeliai, mažiau kalbėti, o daugiau dirbti dėl savo asmeninio atsivertimo, kad jūsų liudijimas būtų vaisingas. Ir tegul jūsų gyvenimas būna nepaliaujama malda. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su didžiu džiaugsmu ir šiandien noriu pakviesti jus iš naujo pakviesti: melskitės, melskitės, melskitės. Tegul šis metas būna jums asmeninės maldos metas. Dienos metu raskite vietą, kur susikaupę džiaugsmingai melsitės. Aš myliu jus ir visus laiminu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Iš naujo kviečiu jus sekti mane su džiaugsmu. Noriu vesti jus visus pas savo Sūnų ir jūsų Išganytoją. Nesuvokiate, kad be Jo neturite džiaugsmo ir ramybės, nei ateities, nei amžinojo gyvenimo. Todėl, vaikeliai, išnaudokite šį, džiaugsmingos maldos ir atsidavimo laiką. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2010 m. birželio 25 d. pranešimas apsireiškimų 29 metinių proga:

2010m. birželio 25d., 11:00 val. vakaro, ant Apsireiškimų kalno Dievo Motina perdavė regėtojui Ivan‘ui Dragicevic pranešimą. Po apsireiškimo Ivan‘as pasakė, kad tokios džiaugsmingos ir laimingos Dievo Motinos jis dar niekada nebuvo regėjęs per visus 29 apsireiškimų metus. Ji pasirodė auksiniais rūbais ir pradžioje visus susirinkusius pasveikino „Garbė Jėzui, mano brangūs vaikai.“
Po to Ji pasakė:

„Brangūs vaikai! Su džiaugsmu jus visus kviečiu gyvenkite džiaugsmingai mano pranešimais, nes tik tokiu būdu, vaikeliai, galėsite būti arčiau mano Sūnaus. Trokštu jus visus vesti tik pas Jį, nes Jame atrasite savo širdies tikrą ramybę ir džiaugsmą. Visus jus laiminu ir myliu begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

Dievo Motina meldėsi ištiesusi rankas virš mūsų. Ji palaimino visus esančius savo Motiniškuoju palaiminimu ir palaimino visus atneštus daiktus. Po to Ivanas pavedė Jai visus susirinkusius, jų prašymus, intencijas ir ypatingu būdu ligonius. Dievo Motina ir toliau meldėsi virš visų. Ivanas meldėsi su Ja „Tėve mūsų...“ ir „Garbė Dievui Tėvui...“ Ji išėjo švytinčio kryžiaus ženkle maldoje ir laiminga. Atsisveikindama pasakė:
„Eikite ramybėje, mano brangūs vaikai.“

2010 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su džiaugsmu kviečiu jus visus gyvenkite džiaugsmingai mano pranešimais, nes tik tokiu būdu, vaikeliai, galėsite būti arčiau mano Sūnaus. Trokštu jus visus vesti tik pas Jį, nes Jame atrasite savo širdies tikrą ramybę ir džiaugsmą. Visus jus laiminu ir myliu begaline meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas jums suteikė malonę gyventi ir saugoti visą gėrį, esantį jumyse ir aplink jus ir, kad įkvėptumėte kitus būti geresniais ir šventesniais. Tačiau šėtonas irgi nesnaudžia ir per modernizmą nukreipia jus ir veda savo keliu. Todėl, vaikeliai, per meilę mano Nekalčiausiai Širdžiai mylėkite Dievą labiau už viską ir gyvenkite pagal Jo įsakymus. Tokiu būdu jūsų gyvenimas įgaus prasmę ir taika įsiviešpataus žemėje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo laiku, kai ypatingu būdu meldžiatės ir prašote mano užtarimo, kviečiu jus, vaikeliai, melskite, kad per jūsų maldas galėčiau padėti, kad kuo daugiau širdžių atsivertų mano pranešimams. Melskitės mano intencijomis. Aš esu su jumis ir užtariu pas savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

2010 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien noriu pakviesti jus būti tvirtais maldoje ir tomis akimirkomis, kai jus apninka gundymai. Džiaugsmingai ir nuolankiai išgyvenkite savo krikščionišką pašaukimą, liudydami visiems. Aš esu su jumis ir nešu jus visus savo Sūnui Jėzui - Jis bus stiprybė jums ir ramstis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2010 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu, kai ir gamta ruošiasi parodyti gražiausias savo spalvas metuose, aš kviečiu jus, vaikeliai, atverkite savo širdis Dievui Kūrėjui, kad Jis jus pakeistų ir performuotų pagal savo paveikslą, o visas gėris, miegojęs jūsų širdyse, pabustų naujam gyvenimui ir amžinybės troškimui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2010 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis metas būna jums asmeninės maldos metas, kad jūsų širdyse dygtų tikėjimo sėkla ir išaugtų į džiaugsmingą liudijimą kitiems. Aš esu su jumis ir visus jus noriu paskatinti: aukite ir džiūgaukite Viešpatyje, kuris jus sutvėrė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ