Pranešimų archyvas


2012 m. gruodžio 25 d.:

Dievo Motina atėjo nešdama ant rankų Kūdikėlį Jėzų ir neperdavė jokio pranešimo, tačiau Kūdikėlis Jėzus pasakė: „Aš esu jūsų taika. Gyvenkite pagal mano įsakymus.“ Dievo Motina kartu su Kūdikėliu Jėzumi palaimino visus kryžiaus ženklu.

2012 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu raginu visus atnaujinti maldą. Atsiverkite šventajai išpažinčiai, kad kiekvienas jūsų galėtų priimti mano kvietimą visa širdimi. Aš esu su jumis ir saugau jus nuo pražūties nuodėmėje, o jūs turite atsiverti šventumo ir atsivertimo keliui, kad jūsų širdis degtų iš meilės Dievui. Duokite Jam laiko ir Jis padovanos jums save, ir taip Jo valioje atrasite meilę ir gyvenimo džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą"

2012 m. spalio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis mano intencijomis. Atnaujinkite pasninką ir maldą, nes šėtonas yra protingas ir įtraukia daug širdžių nuodėmėn ir pražūtin. Aš, vaikeliai, kviečiu jus šventumui ir kad gyventumėte malonėje. Adoruokite mano Sūnų, kad Jis pripildytų jus savo ramybe ir meile, kurių taip trokštate.Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Kai gamtoje matote spalvų gausą, kurią jums teikia Aukščiausiasis, atverkite širdis ir su dėkingumu melskitės už visa gera, ką turite, ir pasakykite: „Esu sukurtas čia Amžinybei“ - ir siekite dangiškųjų dalykų, nes Dievas myli jus begaline meile. Štai kodėl Jis davė jums taip pat ir mane - kad pasakyčiau jums: „tik Dieve yra jūsų ramybė ir viltis, brangūs vaikai“. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien, su viltimi širdyje, meldžiuosi už jus ir dėkoju Aukščiausiajam už kiekvieną jūsų, kurie širdimi gyvenate mano pranešimais. Dėkokite Dievo meilei, kad galiu mylėti ir vesti kiekvieną jūsų per savo Nekalčiausią Širdį į atsivertimą. Atverkite savo širdis ir apsispręskite šventumui ir viltis pagimdys džiaugsmą jūsų širdyse. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. liepos 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus gėriui. Būkite taikos ir gėrio nešėjai šiame pasaulyje. Melskitės, kad Dievas duotų jums jėgų, kad jūsų širdyje ir gyvenime viešpatautų viltis ir pasididžiavimas, nes esate Dievo vaikai ir nešate Jo viltį šiam pasauliui, kuris neturi širdyje džiaugsmo ir neturi ateities, nes neturi atvertos širdies Dievui, kuris yra jūsų išganymas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Dievo Motinos apsireiškimas Ivanui Dragicević, 2012 m. birželio 22 d.:

Ir šiandien Dievo Motina atėjo labai džiaugsminga ir laiminga. Ji pasveikino visus susirinkusius Motiniškuoju pasveikinimu: "Garbė Jėzui, mano brangūs vaikai!" Po to kurį laiką Ji stovėjo ištiestomis rankomis virš mūsų ir meldėsi už mus čia susirinkusius. Ji meldėsi savo gimtąja aramėjų kalba. Po to Ji palaimino mus savo motinišku palaiminimu ir palaimino visus daiktus, kuriuos žmonės atsinešė palaiminimui. Šiąnakt ypatingu būdu Ji meldėsi už ligonius, kurie buvo atėję į apsireiškimą. Po to Ji pasakė:

"Brangūs vaikai, ir šiandien aš iš naujo jus kviečiu apsispręskite už Jėzų. Apsispręskite ir eikite drauge su Juo į ateitį. Aš esu su jumis, brangūs vaikai, nes mano Sūnus leido man taip ilgai su jumis pasilikti; nes aš trokštu vesti jus, mokyti jus, ugdyti jus – aš trokštu vesti jus visus pas mano Sūnų Jėzų. Aš trokštu nuvesti jus visus į Dangų. Todėl aš kviečiu jus iš naujo: apsispręskite už Jį. Statykite Jį į pirmą vietą jūsų gyvenime. Brangūs vaikai, šis pasaulis, kuriame jūs gyvenate, yra praeinantis, todėl apsispręskite už taiką, gyvenkite taika. Apsispręskite maldai. Melskitės, brangūs vaikai, melskitės, melskitės, melskitės. Ir šiandien, brangūs vaikai, dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Po to Ivanas pavedė Dievo Motinai visus mus, kurie buvome susirinkę, mūsų prašymus, intencijas, šeimas, ypatingai ligonius. Po to Dievo Motina kalbėjo asmeniškai su Ivanu, o jis su Ja. Šis pokalbis liks tik tarp judviejų. Po šio pokalbio Dievo Motina iškeliavo maldoje, šviečiančio kryžiaus ženkle su pasveikinimu: "eikite ramybėje, mano vaikai!"

2012 m. birželio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai, su didele viltimi širdyje ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, jei meldžiatės, esate su manimi ir ieškote mano Sūnaus valios ir ja gyvenate. Būkite atviri ir gyvenkite malda ir tegul ji kiekvieną akimirką būna pagardas ir džiaugsmas jūsų sielai. Esu su jumis ir visus jus užtariu prieš mano Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. gegužės 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsivertimui ir šventumui. Dievas nori suteikti jums džiaugsmą ir ramybę per maldą, bet jūs, vaikeliai, vis dar esate toli, prisirišę prie žemės ir žemiškų dalykų. Todel aš kviečiu jus iš naujo: atverkite savo širdį ir kreipkite žvilgsnį į Dievą ir Dievo dalykus ir džiaugsmas bei ramybė viešpataus jūsų širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. balandžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai - tegul jūsų širdis, vaikeliai, atsiveria Dievui kaip gėlė saulės šilumai. Aš esu su jumis ir užtariu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. kovo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien su džiaugsmu noriu suteikti jums motinišką palaiminimą ir pakviesti jus maldai. Tegul malda jums tampa būtinybe, kad kiekvieną dieną vis labiau augtumėte šventume. Daugiau darbuokitės dėl savo atsivertimo, nes, vaikeliai, esate dar toli. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo metu ypatingu būdu kviečiu jus: melskitės širdimi. Vaikeliai, jūs daug kalbate, o mažai meldžiatės. Mąstydami skaitykite Šventąjį Raštą ir jame parašyti žodžiai tegul tampa jums gyvenimu. Aš jus myliu ir raginu, kad Dieve atrastumėte savo ramybę ir gyvenimo džiaugsmą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2012 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien su džiaugsmu kviečiu jus: atverkite širdis ir įsiklausykite į mano kvietimą. Aš iš naujo noriu priartinti jus prie mano Nekalčiausios Širdies, kurioje jūs atrasite prieglobstį ir ramybę. Atsiverkite maldai, kol ji taps jūsų džiaugsmu. Per maldą Aukščiausiasis jums suteiks malonės gausybę ir jūs būsite mano ištiestomis rankomis šiame neramiame pasaulyje, kuris trokšta taikos ir ramybės. Savo gyvenimu, vaikeliai, liudykite tikėjimą ir melskitės, kad tikėjimas diena iš dienos augtų jūsų širdyse. Aš esu su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ