Pranešimų archyvas


2008 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Bėgate, dirbate, kaupiate, tačiau be palaiminimo. Jūs nesimeldžiate! Šiandien kviečiu jus sustokite prie prakartėlės ir susimąstykite apie Jėzų, kurį jums ir šiandieną teikiu, idant palaimintų jus ir padėtų suvokti, kad be Jo neturite ateities. Todėl, vaikeliai, atiduokite savo gyvenimus į Jėzaus rankas, kad Jis vestų jus ir saugotų nuo visokio blogio. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2008 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien, šiuo malonės metu, kviečiu jus melsti, kad mažasis Jėzus gimtų jūsų širdyje. Jis, kuris pats yra taika, tedovanoja per jus taiką visam pasauliui. Todėl, vaikeliai, nepaliaujamai melskitės už šį neramų, neturintį vilties pasaulį, kad visiems taptumėte ramybės liudytojais. Tegul viltis plūsta iš jūsų širdžių kaip upė malonių. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ypatingu būdu kviečiu jus visus melstis mano intencijomis, kad savo maldomis sustabdytumėte šėtono planus šioje Žemėje, kuri su kiekviena diena vis tolsta nuo Dievo, o Dievo vieton stato save ir naikina visa, kas yra gražu ir gera kiekvieno jūsų sieloje. Todėl, vaikeliai, apsiginkluokite malda ir pasninku, kad suvoktumėte, kaip stipriai jus myli Dievas ir vykdykite Dievo valią. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul jūsų gyvenimas iš naujo būna apsisprendimas taikai. Būkite džiaugsmingi taikos nešėjai ir nepamirškite, kad gyvenate malonės metu, kada Dievas per mano būvimą teikia jums didžių malonių. Neužsisklęskite, vaikeliai, bet išnaudokite šį laiką, ieškokite taikos ir meilės dovanos jūsų gyvenime, kad taptumėte liudininkais kitiems. Laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus asmeniniam atsivertimui. Jūs būkite tie, kurie atsivers ir savo gyvenimu liudys, mylės, atleis ir neš Prisikėlusiojo džiaugsmą šiame pasaulyje, kuriame mano Sūnus mirė ir kuriame žmonės nejaučia poreikio Jo ieškoti ir atrasti savo gyvenime. Jūs gi adoruokite ir jūsų viltis tebūna viltimi toms širdims, kuriose nėra Jėzaus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu, kada mąstote apie poilsį kūnui, aš kviečiu jus atsiversti. Melskitės ir darbuokitės taip, kad jūsų širdis trokštų Dievo Sutverėjo, kuris yra tikras poilsis jūsų sielai ir jūsų kūnui. Teatskleidžia Jis jums Savo Veidą ir tesuteikia savo ramybę. Aš esu su jumis ir užtariu pas Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien su didžiu džiaugsmu savo Širdyje kviečiu jus sekti manimi ir klausytis mano pranešimų. Būkite džiaugsmingais taikos ir meilės nešėjais šiame netaikiame pasaulyje. Aš esu su jumis ir drauge su savo Sūnumi Jėzumi, Taikos Karaliumi, laiminu jus visus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu, kada man Dievas leido būti su jumis, iš naujo, vaikeliai, kviečiu jus atsivertimui. Kol esu su jumis ypatingu būdu darbuokitės dėl pasaulio gelbėjimo. Dievas yra gailestingas ir teikia ypatingas malones, todėl ieškokite jų per maldą. Aš esu su jumis ir nepalieku jūsų vienų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visu augtui Dievo meilėje kaip gėlelė pajutusi šiltus pavasario spindulius. Taip ir jūs, vaikeliai, aukite Dievo meilėje ir neškite ją visiems tiems, kurie yra nutolę nuo Dievo. Ieškokite Dievo valios ir darykite gera tiems, kuriuos Dievas pastatė jūsų kelyje; būkite šviesa ir džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad dirbtumėte dėl savo asmeninio atsivertimo. Dar esate tolimi nuo susitikimo su Dievu savo širdyje. Todėl praleiskite kuo daugiau laiko maldoje ir adoruojant Jėzų Švenčiausiame Altoriaus Sakramente, kad Jis keistų jus ir įdėtų į jūsų širdis gyvą tikėjimą ir amžinojo gyvenimo troškimą. Visa praeina, vaikeliai, tik vienintelis Dievas yra amžinas. Esu su jumis ir su meile padrąsinu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu iš naujo kviečiu jus maldai ir atsižadėjimui. Tegul jūsų diena būna perpinta trumpomis karštomis maldomis už visus tuos, kurie nepažino Dievo meilės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2008 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Gavėnios metu jūs artinatės prie malonės meto. Jūsų širdis yra tarsi suarta žemė pasirengusi priimti derlių, kuris peraugs į gėrį. Jūs, vaikeliai, esate laisvi pasirinkti gėrį ar blogį. Todėl kviečiu jus: melskitės ir pasninkaukite. Pasodinkite džiaugsmą ir džiaugsmo vaisius augs jūsų širdyse jūsų pačių gėriui, o kiti matys jį ir priims jį per jūsų gyvenimą. Atsižadėkite nuodėmės ir pasirinkite amžinąjį gyvenimą. Aš esu su jumis ir užtariu jus pas savo Sūnų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ