Pranešimų archyvas


1996 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu su jumis ypatingu būdu laikydama Kūdikėlį Jėzų ant rankų ir kviečiu jus, vaikeliai, kad atsivertumėte Jo kvietimui. Jis kviečia jus džiaugsmui. Vaikeliai, gyvenkite džiaugsmingai Evangelijos pranešimais, kuriuos kartoju visą savo buvimo su jumis laiką. Vaikeliai, aš esu jūsų Motina ir trokštu jums atskleisti Meilės Dievą ir Taikos Dievą. Nenoriu, kad jūsų gyvenimas praeitų liūdesyje, bet kad būtų džiaugsmingai išsipildęs amžinybei, kaip skelbia Evangelija. Tik tokiu būdu jūsų gyvenimas įgys prasmę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1996 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo kviečiu jus maldai, kad malda, pasninku ir mažomis aukomis pasiruoštumėte Jėzaus atėjimui. Teguls šis metas, vaikeliai, būna jums palaimingas. Išnaudokite kiekvieną akimirką ir darykite gera, nes tik tokiu būdu savo širdyse patirsite Jėzaus gimimą. Jeigu jūs savo gyvenimu rodysite pavyzdį ir tapsite Dievo meilės ženklu, džiaugsmas užvaldys žmonių širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atsiverti Dievui Sutverėjui, kad galėtų jus keisti. Vaikeliai, jūs esate man brangūs ir visus jus myliu. Tad kviečiu jus priartėti prie manęs, kad jūsų meilė mano Nekalčiausajai Širdžiai būtų dar karštesnė. Trokštu atnaujinti ir vesti jus per savo Širdį į Jėzaus Širdį, kuri ir šiandien kenčia už jus ir kviečia jus atsiversti ir atsinaujinti. Trokštu per jus atnaujinti pasaulį. Suvokite, vaikeliai, kad šiandieną esate žemės druska ir pasaulio šviesa. Vaikeliai, kviečiu ir myliu jus ir ypatingu būdu meldžiu: atsiverskite. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad aukotumėte savo kryžius ir kentėjimus mano intencijomis. Vaikeliai, aš esu jūsų Motina ir trokštu jums padėti prašydama Dievo jums malonės. Vaikeliai, paaukokite savo kančias Dievui kaip dovaną ir jos taps nuostabiu džiaugsmo žiedu. Todėl, vaikeliai, melskite, kad suvoktumėte, jog kančia gali tapti džiaugsmu ir kryžius – džiaugsmingu keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Klausykitės, nes noriu jums kalbėti ir pakviesti jus tvirtesniam tikėjimui ir pasitikėjimui Dievu, kuris jus neapsakomai myli. Vaikeliai, jūs nežinote, kaip gyventi Dievo malonėje, todėl iš naujo kviečiu jus visusd nešioti Dievo žodį savo širdyje ir mintyse. Padėkite, vaikeliai, Šventąjį Raštą jūsų šeimoje į matomą vietą, skaitykite jį ir gyvenkite juo. Mokykite savo vaikus, nes jeigu nebūsite jiems pavyzdžiu, vaikai taps bedieviais. Mąstykite ir melskitės - ir tuomet Dievas užgims jūsų širdyse ir jūsų širdys taps džiaugsmingos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad kiekvieną dieną apsispręstumėte už Dievą. Vaikeliai, jūs daug kalbate apie Dievą, bet mažai liudijate savo gyvenimu. Todėl, vaikeliai, apsispręskite atsivertimui, tegul jūsų gyvenimas būna tikras Dievo akivaizdoje, toks, kad savo gyvenimo tikrumu jūs liudytumėte grožį, kurį Dievas jums dovanojo. Vaikeliai, kviečiu jus iš naujo apsispręsti maldai, nes tik per maldą galėsite išgyventi atsivertimą. Kiekvienas jūsų paprastume tapsite panašūs į vaiką, kuris yra atviras Tėviškai meilei. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1996 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums už visas aukas, kurias man paaukojote per šias dienas. Vaikeliai, kviečiu jus atsiverti man ir ryžtis atsivertimui. Jūsų širdys, vaikeliai, dar nėra visiškai atviros man ir todėl vėl kviečiu jus atsiverti maldai, kad per maldą Šventoji Dvasia padėtų jūsų širdims tapti kūniškomis, o ne akmeninėmis. Vaikeliai, dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą ir apsisprendėte eiti su manimi link šventumo.”

1996 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu jums visiems padėkoti už jūsų maldas ir aukas, kurias man paaukojote šį mėnesį, kuris man yra pašvęstas. Vaikeliai, trokštu, kad ir jūs visi būtumėte aktyvūs šiuo laikmečiu, kuris per mane ypatingu būdu susijęs su Dangumi. Melskite, kad suvoktumėte, jog visi privalote savo gyvenimu ir savo pavyzdžiu dirbti dėl išgelbėjimo skleidimo. Vaikeliai, noriu, kad žmonės atsiverstų ir regėtų jumyse mane ir mano Sūnų Jėzų. Aš jus užtarsiu ir pagelbėsiu jums, kad taptumėte šviesa. Padėkite kitiems, nes padėdami jiems, jūs atrasite ir savo sielos išsigelbėjimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo kviečiu jus, kad jūsų šeimose malda būtų pirmoje vietoje. Vaikeliai, kai Dievas yra pirmoje vietoje, jūs ieškosite Dievo valios visame, ką darote. Tokiu būdu kasdienis jūsų atsivertimas taps lengvesnis. Vaikeliai, su nuolankumu ieškokite, kas jūsų širdyje yra nesutvarkyta ir suvoksite, ką turite daryti. Atsivertimas taps kasdienė užduotimi, kurią su džiaugsmu vykdysite. Vaikeliai, esu su jumis ir visus jus laiminu ir kviečiu, kad per maldą ir asmeninį atsivertimą taptumėte mano liudytojais! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus naujo apsispręsti mylėti Dievą labiau už viską. Šiuo laikmečiu, kada vartotojiškumo dvasioje užmirštama, ką reiškia mylėti ir branginti tikras vertybes, aš iš naujo, vaikeliai, kviečiu jus, kad jūsų gyvenime Dievas būtų pirmoje vietoje. Tegul šėtonas nesuvilioja jūsų materialiais dalykais. Vaikeliai, apsispręskite už Dievą, kuris yra laisvė ir meilė. Pasirinkite gyvenimą, o ne sielos mirtį. Vaikeliai, šiuo metu, kada apmąstote Jėzaus kančią ir mirtį, kviečiu jus apsispręsti gyvenimui, kuris pražydo per prisikėlimą ir tegul jūsų gyvenimas šiandieną atsinaujina atsivertimu, kuris nuves jus į amžiną gyvenimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atsivertimui. Tai svarbiausias pranešimas, kokį jums čia perdaviau. Vaikeliai, trokštu, kad kiekvienas jūsų būtų mano pranešimų nešėjas. Kviečiu jus, vaikeliai, kad gyventumėte mano pranešimais, kuriuos jums daviau visus šiuos metus. Šis metas yra malonės metas. Ypač dabar, kada ir Bažnyčia kviečia jus maldai ir atsivertimui. Ir aš kviečiu jus, vaikeliai, gyventi mano pranešimais, kuriuos jums daviau visą šį laiką nuo apsireiškimų pradžios. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!”

1996 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus, kad apsispręstumėte už taiką. Melskite Dievą, kad suteiktų jums tikrą taiką. Gyvenkite taikoje savo širdyse ir suvoksite, brangūs vaikai, kad taika yra Dievo dovana. Brangūs vaikai, be meilės negalite gyventi taikoje. Taikos vaisius yra meilė, o meilės vaisius – atleidimas. Aš esu su jumis ir visus jus kviečiu, vaikeliai, kad pirmiausiai atleistumėte savo šeimoje, o po to sugebėsite atleisti kitiems. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!"

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ