Pranešimų archyvas


2018 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus gyventi savo naują gyvenimą su Jėzumi. Tegul Prisikėlusysis suteikia jums jėgų, kad gyvenimo pagundose visada būtumėte stiprūs, atsidavę ir ištvermingi maldoje, nes Jėzus savo žaizdomis išgelbėjo jus ir savo prisikėlimu suteikė jums naują gyvenimą. Melskitės, vaikeliai, ir nepraraskite vilties. Tebūna džiaugsmas ir taika Jūsų širdyse. Liudykite džiaugsmą, jog esate mano. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad būtumėte su manimi maldoje šiuo malonės metu, kada tamsa kovoja prieš šviesą. Vaikeliai, melskitės, eikite išpažinties ir pradėkite naują gyvenimą malonėje. Apsispręskite už Dievą ir Jis ves jus per šventumą, o kryžius jums taps pergalės ir vilties ženklu. Didžiuokitės, jog esate pakrikštyti, būkite dėkingi savo širdyje, jog esate dalis Dievo plano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsiverti ir gyventi įsakymais, kuriuos jums davė Dievas, kad per Sakramentus jie vestų jus atsivertimo keliu. Pasaulis ir jo pagundos išbando jus, bet jūs, vaikeliai, žiūrėkite į Dievo kūrinius, kuriuos Jis jums davė, grožėdamiesi ir su nuolankumu ir mylėkite Dievą, vaikeliai, labiau už viską, ir Jis ves jus išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2018 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šis laikas tegul būna jums maldos laikas, kad per maldą Šventoji Dvasia nužengtų ant jūsų ir suteiktų jums atsivertimą. Atverkite savo širdis ir skaitykite Šventąjį Raštą, kad ir jūs per liudijimus būtumėte arčiau Dievo. Vaikeliai, ieškokite visų pirma Dievo ir dieviškų dalykų, ir palikite žemei, kas žemiška, nes šėtonas traukia jus prie dulkių ir nuodėmės. Jūs esate pakviesti šventumui ir sukurti Dangui. Todėl siekite Dangaus ir dangiškų dalykų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ