Pranešimų archyvas


2018 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš nešu jums savo Sūnų Jėzų, kuris yra Taikos Karalius. Jis teikia ramybę jums, tačiau tegul ji būna ne tik jums, bet neškite ją, vaikeliai, kitiems su džiaugsmu ir nuolankumu. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus šiuo malonės metu, kurį Dievas nori jums duoti. Mano buvimas yra meilės ženklas: kol esu čia, su jumis, saugau jus ir vedu į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, dabar yra malonės ir maldos metas, laukimo ir dovanojimo metas. Dievas teikia jums save, kad Jį mylėtumėte labiau už viską. Todėl, vaikeliai, atverkite savo širdis ir šeimas, kad šis laukimas taptų malda ir meile, ir ypač - dovanojimu. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir raginu jus neatsisakyti gėrio, nes jo vaisiai yra matomi, o garsas apie juos sklinda toli. Todėl priešas yra įsiutęs ir naudoja viską, kad tik atitrauktų jus nuo maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Jūs turite didelę malonę, nes esate pakviesti naujam gyvenimui pagal mano pranešimus, kuriuos jums duodu. Tai, vaikeliai, yra malonės laikas, laikas ir kvietimas atsivertimui jums ir būsimoms kartoms. Todėl kviečiu jus, vaikeliai, daugiau melskitės ir atverkite savo širdis mano Sūnui Jėzui. Aš esu su jumis, myliu jus visus ir laiminu savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir gamta rodo jums savo meilės ženklus per vaisius, kuriuos jums duoda. Ir jūs per mano atėjimą gavote gausybę dovanų ir vaisių. Vaikeliai, kiek jūs atsiliepėte į mano kvietimą, Dievas žino. Aš kviečiu jus: dar ne vėlu - apsispręskite už šventumą ir gyvenimą su Dievu malonėje ir taikoje! Dievas laimins jus ir duos jums šimteriopai, jei pasitikėsite Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai yra malonės laikas. Vaikeliai, daugiau melskitės, mažiau kalbėkite ir leiskite Dievui vesti jus atsivertimo keliu. Aš esu su jumis ir visus jus myliu savo motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas leidžia, kad vesčiau jus pas Jį, nes Jis yra jūsų jėga. Todėl kviečiu jus: melskitės Jam ir pasitikėkite Juo, nes Jis yra jūsų priebėga nuo visokio blogio, tykančio ir nešančio sielas tolyn nuo meilės ir džiaugsmo, kuriems visi esate pašaukti. Vaikeliai, gyvenkite Rojumi čia, žemėje, kad jums būtų gera, ir tegul Dievo įsakymai būna šviesa jūsų kelyje. Aš esu su jumis ir visus jus myliu savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, tai yra diena, kurią man davė Viešpats, kad dėkočiau Jam už kiekvieną iš jūsų, už visus, kurie atsivertė, priėmė mano pranešimus ir nuėjo atsivertimo ir šventumo keliu. Džiaukitės, vaikeliai, nes Dievas yra gailestingas ir visus jus myli begaline meile ir per mano apsireiškimą čia veda jus išganymo keliu. Myliu jus visus ir teikiu jums savo Sūnų, kad Jis suteiktų jums ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu laiku kviečiu jus labiau pasitikėti Dievu, kuris yra jūsų Tėvas danguje ir kuris siuntė mane vesti jus pas Jį. Atverkite savo širdis dovanoms, kurias Jis trokšta duoti jums ir širdies gilumoje garbinkite mano Sūnų Jėzų, kuris atidavė savo gyvybę, kad gyventumėte amžinybėje, kur trokšta jus nuvesti. Tegul jūsų viltimi būna susitikimo džiaugsmas su Aukščiausiuoju kasdieniame gyvenime. Todėl kviečiu jus: neužleiskite maldos, kuri daro stebuklus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus gyventi savo naują gyvenimą su Jėzumi. Tegul Prisikėlusysis suteikia jums jėgų, kad gyvenimo pagundose visada būtumėte stiprūs, atsidavę ir ištvermingi maldoje, nes Jėzus savo žaizdomis išgelbėjo jus ir savo prisikėlimu suteikė jums naują gyvenimą. Melskitės, vaikeliai, ir nepraraskite vilties. Tebūna džiaugsmas ir taika Jūsų širdyse. Liudykite džiaugsmą, jog esate mano. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad būtumėte su manimi maldoje šiuo malonės metu, kada tamsa kovoja prieš šviesą. Vaikeliai, melskitės, eikite išpažinties ir pradėkite naują gyvenimą malonėje. Apsispręskite už Dievą ir Jis ves jus per šventumą, o kryžius jums taps pergalės ir vilties ženklu. Didžiuokitės, jog esate pakrikštyti, būkite dėkingi savo širdyje, jog esate dalis Dievo plano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2018 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsiverti ir gyventi įsakymais, kuriuos jums davė Dievas, kad per Sakramentus jie vestų jus atsivertimo keliu. Pasaulis ir jo pagundos išbando jus, bet jūs, vaikeliai, žiūrėkite į Dievo kūrinius, kuriuos Jis jums davė, grožėdamiesi ir su nuolankumu ir mylėkite Dievą, vaikeliai, labiau už viską, ir Jis ves jus išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2018 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šis laikas tegul būna jums maldos laikas, kad per maldą Šventoji Dvasia nužengtų ant jūsų ir suteiktų jums atsivertimą. Atverkite savo širdis ir skaitykite Šventąjį Raštą, kad ir jūs per liudijimus būtumėte arčiau Dievo. Vaikeliai, ieškokite visų pirma Dievo ir dieviškų dalykų, ir palikite žemei, kas žemiška, nes šėtonas traukia jus prie dulkių ir nuodėmės. Jūs esate pakviesti šventumui ir sukurti Dangui. Todėl siekite Dangaus ir dangiškų dalykų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ