Pranešimų archyvas


1992 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien noriu apgaubti jus visus savuoju apsiaustu, kad apsaugočiau jus nuo visokių šėtoniškų puolimų. Šiandien yra diena taikos, o visame pasaulyje labai trūksta taikos. Todėl kviečiu jus, kad visi kartu su manimi, per maldą, statytumėme naują taikų pasaulį. Aš negaliu šito padaryti be jūsų. Ir todėl jus kviečiu iš savo motiniškos meilės, o visa kita padarys Dievas. Atsiverkite Dievo planams ir Jo ketinimams, kad galėtumėte bendradarbiauti su Juo taikos ir gėrio labui. Ir nepamirškite, kad jūsų gyvenimas nepriklauso jums, bet yra dovana, kuria turite džiuginti kitus ir vesti juos į amžinąjį gyvenimą. Brangūs vaikai, tegul visada lydi jus mano Kūdikėlio Jėzaus švelnumas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip niekada, kviečiu jus melstis. Tegul visas jūsų gyvenimas tampa visiška malda. Tačiau be meilės negalite melstis. Todėl kviečiu jus: mylėkite pirmiausiai Dievą, jūsų gyvenimo Sutverėją, o tada kiekviename pažinsite Dievą ir mylėsite meile, kokia Jis jus myli. Brangūs vaikai, tai yra malonė, kad esu su jumis, todėl priimkite mano pranešimus ir gyvenkite jais jūsų pačių labui. Aš myliu jus ir todėl esu su jumis, kad mokyčiau jus ir vesčiau į naują atsivertimų ir atsižadėjimų gyvenimą. Tik taip atrasite Dievą ir visa tai, iki ko jums dabar yra dar toli. Todėl melskitės, vaikeliai! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus maldai dabar, kada šėtonas yra stiprus ir nori pasisavinti kiek įmanoma daugiau sielų. Melskitės, brangūs vaikai, ir labiau pasitikėkite manimi, nes esu čia, kad jums padėčiau ir vesčiau jus nauju keliu į naują gyvenimą. Todėl, brangūs vaikeliai, klausykitės ir gyvenkite tuo, ką jums sakau, nes labai svarbu, kad atmintumėte mano žodžius ir viską, ką jums sakiau, tuomet, kai nebebūsiu daugiau su jumis. Kviečiu jus pradėti iš pagrindų keisti savo gyvenimą ir apsispręsti atsivertimui. Ne žodžiais, o gyvenimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu pasakyti jums: aš esu su jumis šiomis neramiomis dienomis, kai šėtonas siekia sugriauti viską, ką aš ir mano Sūnus Jėzus statome. Trokšta jus nuvesti kuo toliau nuo krikščioniško gyvenimo ir įsakymų, kuriais Bažnyčia kviečia jus gyventi. Šėtonas nori sunaikinti viską, kas yra šventa jumyse ir jūsų aplinkoje. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, kad galėtumėte suvokti viską, ką jums Dievas teikia per mano atėjimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu pasakyti jums, kad jus myliu. Myliu jus savo Motiniškąja meile ir kviečiu jus atsiverti man visiškai, kad per kiekvieną iš jūsų galėčiau atversti ir gelbėti pasaulį, kuris pilnas nuodėmių ir daug to, kas nėra gėris. Todėl, brangūs mano vaikeliai, atsiverkite man, kad galėčiau atskleisti ir parodyti jums Dievą, kuris jus myli. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visus maldai, ir tai džiaugsmingai maldai, kad nei vienas iš jūsų šomis liūdnomis dienomis nejaustų maldoje liūdesio, bet džiaugsmingą susitikimą su savo Dievu Sutverėju. Melskitės, vaikeliai, kad būtumėte kas kart vis arčiau manęs ir kad per maldą suvoktumėte, ko iš jūsų trokštu. Aš esu su jumis ir kiekvieną dieną laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu – tegul Dievas gausiai apdovanoja jus visus savo malonėmis jūsų kasdieniniame gyvenime. Dėkokite Dievui už dovaną, kad galiu būti su jumis, nes, sakau jums, tai yra didelė malonė! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien esu laiminga, nors mano Širdis dar truputi liūdi dėl tų visų, kurie pasirinko šį kelią, o vėliau jį apleido. Aš esu čia, kad vesčiau jus nauju keliu, išganymo keliu. Todėl diena iš dienos kviečiu jus atsiversti. Nes, jeigu nesimeldžiate, negalite sakyti, kad atsiverčiate. Meldžiu už jus ir prašau taikos pas Dievą: pirmiausiai taikos jūsų širdyse ir jūsų aplinkoje, kad Dievas būtų jūsų taika. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“(Marija Pavlovič pasakė: „Dievo Motina palaimino visus savo ypatingu palaiminimu“.

1992 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai, kad per maldą dar labiau artėtumėte prie Dievo. Aš esu su jumis ir trokštu vesti jus visus išganymo keliu, kurį jums duoda Jėzus. Kiekvieną dieną esu vis arčiau ir arčiau jūsų, nors jūs to ir nesuvokiate ir nenorite pripažinti, kad maldoje esate silpnai susieti su manimi. Kada išbandymai ir problemos aplanko jus, tada sakote: Dieve, Motina, kur esate?! O aš tik laukiu jūsų, kad ištartumėte savo “TAIP“, kad nuneščiau jį Jėzui, kad Jis apdovanotų jus savo malonėmis. Todėl priimkite mano kvietimą dar kartą ir vėl pradėkite melstis, kol malda taps jums džiaugsmu. Ir tada atrasite, kad Dievas yra Visagalis jūsų kasdieniame gyvenime. Aš esu su jumis ir laukiu jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Tik malda ir pasninku galite sustabdyti karą. Todėl, brangūs mano vaikeliai, melskitės ir savo gyvenimu liudykite, jog esate mano ir man priklausote, nes šėtonas nori šiuo neramiu laiku sugundyti kuo daugiau sielų. Todėl kviečiu jus apsispręsti Dievui, o Jis apgins jus, parodys, ką reikia daryti ir kokiu keliu reikia eiti. Kviečiu visus, kurie pasakėte man TAIP, atnaujinkite pasiaukojimo aktą mano sūnui Jėzui ir Jo Širdžiai ir man, kad galėtume dar intensyviau panaudoti jus kaip taikos ginklus šiame neramiame pasaulyje. Mejiugorje yra ženklas jums visiems bei kvietimas melstis ir išgyventi malonių dienas, kurias Dievas jums duoda. Todėl, brangūs vaikai, rimtai priimkite kvietimą melstis. Aš esu su jumis ir jūsų kentėjimai yra ir mano kentėjimai. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip niekada, kviečiu jus: gyvenkite mano pranešimais ir taikykite juos savo gyvenime. Atėjau pas jus, kad padėčiau ir todėl kviečiu jus keisti savo gyvenimą, nes jūs nuėjote vienu keliu - pražūties keliu. Kai jums sakiau: „atsiverskite, melskitės, pasninkaukite, susitaikykite“, jūs šiuos pranešimus priėmėte paviršutiniškai. Pradėjote jais gyventi, bet vėliau juos apleidote, nes jums tai buvo per sunku. Tačiau, brangūs vaikai, jeigu kažkas yra gera, reikia tame gėryje ištverti, o negalvoti, jog Dievas manęs nemato, negirdi, nepadeda. Ir jūs, dėl savo menkų interesų, atitolote nuo Dievo ir manęs. Aš troškau sukurti su jūsų pagalba Taikos, Meilės ir Gėrio oazę. Dievas troško, kad jūs savo meile ir Jo padedami darytumėte stebuklus ir būtumėte pavyzdžiu. Todėl štai ką jums sakau: šėtonas žaidžia su jumis ir jūsų sielomis. O aš jums negaliu padėti, nes esate nutolę nuo mano Širdies. Todėl melskitės, gyvenkite mano pranešimais ir tada pamatysite Dievo meilės stebuklus savo kasdieniam gyvenime. Dėkoju, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus dar arčiau prisiartinti prie Dievo per maldą. Tik taip galėsiu jums padėti ir apginti jus nuo kiekvieno šėtono puolimo. Esu su jumis ir užtariu jus pas Dievą, kad jus apgintų. Tačiau man reikia jūsų maldų ir jūsų TAIP. Jūs lengvai pasiklystate materialiuose ir žmogiškuose dalykuose ir pamirštate, kad Dievas yra jūsų didžiausias Draugas. Todėl, brangūs mano vaikeliai, prisiartinkite prie Dievo, kad Jis apgintų jus ir saugotų nuo visokio blogio. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

1992 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atnaujinti maldą savo šeimose, kad kiekviena šeima taptų džiaugsmu mano Sūnui Jėzui. Todėl, brangūs vaikai, melskitės ir raskite daugiau laiko Jėzui, tada galėsite suvokti ir priimti viską, netgi sunkiausias ligas ir kryžius. Aš esu su jumis ir trokštu priimti jus į savo Širdį ir apginti, tačiau jūs dar neapsisprendėte. Todėl, brangūs vaikai, trokštu, kad jūs melstumėtės, kad leistumėte man per maldas padėti jums. Melskite, mano brangūs vaikeliai, kad jums malda taptų kasdieniu maistu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ