Pranešimų archyvas


2000 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kai Dievas leido man būti su jumis, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų džiaugiuosi su jumis ir šlovinu Dievą už visa tai, ką padarė šiais jubiliejiniais metais. Ypatingai dėkoju Dievą už visus pašaukimus ir tuos, kurie Dievui pilnai pasakė TAIP. Laiminu jus visus savo palaiminimu ir naujagimio Jėzaus palaiminimu. Meldžiu už jus visus, kad džiaugsmas gimtų jūsų širdyse tokiu būdu, kad ir jūs džiaugsmingai neštumėte džiaugsmą, kuris šiandieną yra manyje. Nešu jums šiame Vaikelyje jūsų širdžių Išganytoją ir Tą, kuris kviečia jus į gyvenimo šventumą. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.“

2000 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kada Dangus ypatingu būdu yra arti jūsų, kviečiu jus maldai, kad per maldą Dievas būtų pirmoje vietoje. Vaikeliai, šiandien esu arti jūsų ir laiminu kiekvieną iš jūsų savo Motinišku palaiminimu, kad turėtumėte jėgų ir meilės visiems žmonėms, kuriuos sutiksite savo žemiškame gyvenime ir kad galėtumėte dalinti Dievo meilę. Džiaugiuosi su jumis ir noriu jums pasakyti, kad jūsų brolis Slavko gimė Dangui ir užtaria už jus. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien trokštu atverti jums savo Motinišką Širdį ir visus jus pakviesti melstis mano intencijomis. Trokštu atnaujinti maldą su jumis ir pakviesti jus pasninkui, kurį noriu paaukoti savo Sūnui Jėzui dėl naujų laikų atėjimo, pavasario laiko. Šiais jubiliejiniais metais daug širdžių man atsivėrė ir Bažnyčia atsinaujina Dvasioje. Džiaugiuosi su jumis ir dėkoju Dievui už šią dovaną, o jus, vaikeliai, kviečiu: melskitės, melskitės, melskitės, kol jums malda taps džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atsiverti maldai. Tegul jums malda tampa džiaugsmu. Atnaujinkite maldą savo šeimose ir kurkite maldos grupes. Tokiu būdu patirsite maldos džiaugsmą ir bendrystę. Visi, kurie meldžiasi ir yra maldos grupių nariai, širdyse yra atviri Dievo valiai ir džiaugsmingai liudija Dievo meilę. Aš esu su jumis, nešu jus visus savo Širdyje ir laiminu jus savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.“

2000 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Trokštu pasidalinti su jumis savo džiaugsmu. Savo Nekalčiausioje Širdyje jaučiu, kad yra daug tokių, kurie priartėjo prie manęs ir melsdamiesi bei atsiversdami ypatingu būdu neša savo širdyse mano Nekalčiausios Širdies pergalę. Trokštu padėkoti jums ir paraginti, kad su meile ir Šventosios Dvasios galia dar daugiau dirbtumėte Dievui ir Jo Karalystei. Aš esu su jumis ir laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą."

2000 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Nepamirškite, kad čia, Žemėje, esate kelyje į amžinybę ir, kad jūsų namai yra Danguje. Todėl, vaikeliai, būkite atviri Dievo meilei ir atsižadėkite savanaudiškumo ir nuodėmės. Tegul jūsų džiaugsmas būna tik atrandant Dievą kasdienėje maldoje. Todėl išnaudokite šį laiką ir melskitės, melskitės, melskitės, o Dievas yra arti jūsų maldoje ir per maldą. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus maldai. Kas meldžiasi, nebijo ateities. Vaikeliai, neužmirškite: Aš esu su jumis ir visus jus myliu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Džiaugiuosi su jumis ir šiuo malonės metu kviečiu jus dvasiniam atsinaujinimui. Melskite, vaikeliai, kad jumyse pilnai apsigyventų Šventoji Dvasia, jog galėtumėte džiaugsmingai liudyti visiems tiems, kurie yra toli nuo tikėjimo. Ypač, vaikeliai, melskitės Šventosios Dvasios dovanų, kad meilės dvasioje kiekvieną dieną ir kiekvienoje situacijoje būtumėte arčiau brolio - žmogaus ir, kad išmintimi ir meile įveiktumėte bet kokius sunkumus. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Jėzų. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsivertimui. Per daug rūpinatės materialiais dalykais, o mažai dvasiniais. Atverkite savo širdis ir iš naujo daugiau darbuokitės asmeniniame atsivertime. Apsispręskite kiekvieną dieną skirti laiko Dievui ir maldai, kol malda taps džiaugsmingu susitikimu su Dievu. Tik tokiu būdu jūsų gyvenimas įgaus prasmę ir su džiaugsmu mąstysite apie amžinąjį gyvenimą. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės ir išnaudokite šį laiką, nes tai yra malonės metas. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų pas Dievą, kad jūsų širdys atsivertų Dievui ir Dievo meilei. Vaikeliai nepaliaujamai melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Pabuskite iš netikėjimo ir nuodėmės miego, nes dabar yra malonės metas, kurį teikia jums Dievas. Išnaudokite šį laiką ir prašykite Dievo malonės išgydyti jūsų širdis, kad širdimi žvelgtumėte į Dievą ir žmogų. Melskitės ypatingu būdu už tuos, kurie nepažino Dievo meilės ir savo gyvenimu liudykite taip, kad ir jie pažintų Dievą ir Jo neišmatuojamą meilę. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2000 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, vaikeliai, nepaliaujamai maldai. Kai meldžiatės esate arčiau Dievo ir Jis veda jus ramybės ir išganymo keliu. Todėl šiandien kviečiu jus dalinti ramybę kitiems. Tik Dieve yra tikra ramybė. Atverkite savo širdis ir tapkite ramybės dalintojais ir kiti jumyse ir per jus atras ramybę; taip liudysite Dievo ramybę ir meilę, kurias Jis teikia jums. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ