Pranešimų archyvas


2006 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien atnešu jums Naujagimį Jėzų ant savo rankų. Jis, kuris yra Dangaus ir Žemės Karalius, Jis yra jūsų taika. Niekas, vaikeliai, negali suteikti jums taikos tik Jis, kuris yra Taikos Karalius. Todėl nusilenkite Jam savo širdyse, pasirinkite Jį ir atrasite džiaugsmą Jame. Jis laimins jus savuoju taikos palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2006 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus – melskitės, melskitės, melskitės. Vaikeliai, kai meldžiatės, esate arti Dievo, o Jis suteikia jums amžinybės troškimą. Tai metas, kada galite daugiau kalbėti apie Dievą ir daugiau daryti Dievui. Todėl, vaikeliai, nesipriešinkite, bet leiskite, kad Dievas vestų jus, keistų ir įeitų į jūsų gyvenimą. Nepamirškite, kad esate keliauninkai kelyje į amžinybę. Todėl, vaikeliai, leiskite, kad Dievas vestų jus kaip ganytojas savo aveles. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2006 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien Viešpats leido man vėl pasakyti jums, kad gyvenate malonės metu. Vaikeliai, nesuvokiate, kad Dievas duoda jums didelę progą, kad atsiverstumėte ir gyventumėte taikoje ir meilėje. Esate tokie akli ir prisirišę prie žemiškų dalykų ir mąstote apie žemišką gyvenimą. Dievas atsiuntė mane, kad vesčiau jus į amžinąjį gyvenimą. Vaikeliai, aš nejaučiu nuovargio, nors matau, kad jūsų širdys sunkios ir pavargusios nuo visko, kas yra malonė ir dovana. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2006 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis ir visus jus kviečiu visiškam atsivertimui. Vaikeliai, apsispręskite už Dievą ir Dieve rasite taiką, kurios ieško jūsų širdis. Imkite pavyzdį iš šventųjų gyvenimo ir tegul jie būna jums pavyzdžiu. O aš raginsiu jus tol, kol Visagalis leis man būti su jumis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus: melskitės, melskitės, melskitės. Tik per maldą būsite arčiau manęs ir mano Sūnaus ir pamatysite koks trumpas yra šis gyvenimas. Jūsų širdyje gims Dangaus troškimas. Džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyje, o malda tekės kaip upė. Jūsų žodžiuose bus vien tik padėka Dievui, kad jus sutvėrė, o šventumo troškimas taps jums tikrove. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Vaikeliai, šiuo metu negalvokite tik apie poilsį savo kūnui, ieškokite laiko ir sielai. Tegul tyloje prakalba į jus Šventoji Dvasia. Leiskite Jai atversti ir keisti jus. Esu su jumis ir užtariu prieš Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Su dideliu džiaugsmu savo Širdyje dėkoju jums už visas maldas, kurias šiomis dienomis aukojote mano intencijomis. Žinokite, mieli vaikai, nesigailėsite nei jūs, nei jūsų vaikai. Dievas apdovanos jus didelėmis malonėmis ir užsitarnausite amžinąjį gyvenimą. Esu arti jūsų ir dėkoju visiems tiems, kurie per šiuos metus priėmė mano pranešimus, įgyvendino juos ir apsisprendė šventumui ir taikai. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus taikyti praktikoje ir gyventi mano pranešimais, kuriuos jums duodu. Vaikeliai, apsispręskite šventumui ir mąstykite apie Rojų. Tiktai tokiu būdu savo širdyje turėsite taiką ir ramybę, kurių niekas negalės sunaikinti. Ramybė yra dovana, kurią jums Dievas suteikia maldoje. Vaikeliai, ieškokite ir darbuokitės iš visų jėgų, kad taika nugalėtų jūsų širdyse ir pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus labiau pasitikėti manimi ir mano Sūnumi. Jis nugalėjo savąja mirtimi ir prisikėlimu iš numirusių ir kviečia jus, kad per mane būtumėte dalis Jo džiaugsmo. Vaikeliai, jūs nematote Dievo, bet jeigu melsitės, pajusite Jo artumą. Esu su jumis ir užtariu prieš Dievą kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2006 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Vaikeliai, drąsos! Nusprendžiau vesti jus šventumo keliu. Atsižadėkite nuodėmės ir ženkite išganymo keliu - tuo keliu, kurį pasirinko Mano Sūnus. Dievas atras jums džiaugsmo kelią per įvairius jūsų kentėjimus ir kančias. Todėl jūs, vaikeliai, melskitės. Savąja meile esame arti jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2006 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo maloningu Gavėnios laiku kviečiu jus atverti savo širdis malonėms, kurias Dievas nori suteikti jums. Nebūkite užsidarę, bet per maldą ir atsižadėjimus tarkite Dievui „TAIP“, o Jis gausiai apdovanos jus. Kaip pavasarį žemė atsiveria sėklai ir duoda šimteriopą derlių, taip ir jums jūsų Dangiškasis Tėvas duos su kaupu. Aš esu su jumis ir myliu jus, vaikeliai, švelnia meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2006 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus būti Evangelijos nešėjais savo šeimose. Neužmirškite, vaikeliai, skaityti Šventąjį Raštą. Padėkite jį matomoje vietoje ir savo gyvenimu liudykite, jog tikite ir gyvenate Dievo Žodžiu. Aš esu šalia jūsų savąja meile ir užtariu prieš Savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ