Pranešimų archyvas


1988 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus taikai. Gyvenkite su taika savo širdyje ir savo aplinkoje, kad visi patirtų ramybę, kuri kyla ne iš jūsų, bet iš Dievo. Vaikeliai, šiandien yra didi diena: džiaukitės kartu su manimi! Švęskite Jėzaus gimimą manąja taika, taika su kuria ateinu pas jus kaip jūsų Motina, Taikos Karalienė. Šiandieną teikiu jums ypatingą palaiminimą. Neškite jį kiekvienam kūriniui, kad atrastų ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1988 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus maldai, nes maldoje susitiksite su Dievu. Dievas aukojasi ir atiduoda save jums. Tačiau trokšta, kad jūs laisva valia atsilieptumėte į Jo kvietimą. Todėl, vaikeliai, dienos bėgyje raskite laiko, kad galėtumėte ramybėje ir nuolankume pasimelsti ir susitikti su Dievu Sutverėju. Aš esu su jumis, ir užtariu jus pas Dievą. Tad budėkite, kad kiekvienas susitikimas maldoje būtų džiaugsmingas susitikimas su Dievu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Mano kvietimas yra pranešimai, kuriuos jums duodu, kad kasdieną jais gyventumėte, ypač tam, kad galėčiau vesti jus, vaikeliai, arčiau Jėzaus Širdies. Todėl šiandien kviečiu jus pasiaukojimo Jėzui maldai, mano Brangiajam Sūnui, kad kiekvieno jūsų širdis priklausytų Jam. Taip pat kviečiu jus pasiaukoti mano Nekalčiausiai Širdžiai. Trokštu, kad kiekvienas pasiaukotumėte asmeniškai, tiek šeimos tiek ir parapija, kad visi per mano rankas priklausytumėte Dievui. Todėl, brangūs vaikeliai, melskitės, kad suvoktumėte šio pranešimo, kurį jums duodu, didybę. Netrokštu nieko sau, viskas tik dėl jūsų sielų išganymo. Šėtonas yra stiprus, todėl, per atkaklią maldą glauskitės prie mano Motiniškos Širdies. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus visus, be išimties, į šventumo kelią jūsų gyvenime. Dievas davė jums šventumo dovaną. Melskitės, kad galėtumėte vis labiau ją pažinti ir tokiu būdu galėsite liudyti Dievą savo gyvenimu. Brangūs vaikai, laiminu jus ir užtariu jus pas Dievą, kad jūsų kelias ir jūsų liudijimas būtų išsamūs ir džiugintų Jį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus džiaugtis gyvenimu, kurį Dievas jums duoda. Vaikeliai, džiaukitės Dievu Sutverėjuju, kad tokius nuostabius jus sukūrė. Melskite, kad jūsų gyvenimas būtų džiaugsmingas dėkojimas, plaukiąs iš jūsų širdžių tarsi džiaugsmo upė. Vaikeliai, nepaliaudami dėkokite už visa, ką turite, už kiekvieną mažą dovanėlę, kurią jums Dievas davė, kad džiaugsminga Dievo palaima visada lietųsi ant jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus pilnai atiduoti save Dievui. Visa, ką darote ir ką turite, atiduokite Dievui, kad Jis galėtų viešpatauti jūsų gyvenime kaip Karalius viso to, ką turite. Tokiu būdu Dievas galės vesti jus per mane į dvasinio gyvenimo gelmes. Vaikeliai, nebijokite, nes aš esu su jumis ir tada, kai manote, jog nėra jokios išeities, kad šėtonas viską valdo. Aš atnešu jums taiką. Aš esu jūsų Motina ir Taikos Karalienė. Laiminu jus džiaugsmo palaiminimu, kad Dievas būtų viskas jūsų gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus meilei, kuri yra ištikima ir miela Dievui. Vaikeliai, meilė pakelia viską, kas yra sunku ir kartu vardan Jėzaus, kuris yra Meilė. Todėl, brangūs vaikai, prašykite Dievo, kad ateitų jums padėti, tačiau ne pagal jūsų norus, o pagal Jo meilę. Atiduokite save Dievui, kad Jis galėtų jus pagydyti, paguosti ir atleisti jums visa, kas jūsų viduje trukdo eiti meilės keliu. Taip Dievas gali formuoti jūsų gyvenimą ir jūs augsite meilėje. Garbinkite Dievą, vaikeliai, Dievo meilės himnu, kad Dievo meilė galėtų augti jumyse diena iš dienos, iki pilnatvės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus pilnai atiduoti save Dievui. Melskitės, vaikeliai, kad šėtonas nepurtytų jūsų tarsi vėjas šakas. Būkite stiprūs Dieve. Trokštu, kad per jus visas pasaulis pažintų Džiaugsmo Dievą. Savo gyvenimu liudykite Dievo džiaugsmą. Nesisielokite ir nebsirūpinkite. Dievas padės jums ir parodys kelią. Trokštu, kad visus mylėtumėte manąja meile: gerus ir blogus. Tik tokiu būdu meilė galės įsiviešpatauti pasaulyje. Vaikeliai, jūs esate mano. Myliu jus ir trokštu, kad pasitikėtumėte manimi, kad galėčiau vesti jus pas Dievą. Be paliovos melskitės, kad šėtonas negalėtų jūsų išnaudoti. Melskitės, kad galėtumėte suvokti, jog esate mano. Laiminu jus džiaugsmo palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas nori padaryti jus šventais, todėl Jis kviečia jus per mane pilnai atiduoti save Jam. Tegul Šventosios Mišios būna jūsų gyvenimas. Supraskite, kad Bažnyčia yra Dievo namai – vieta, kurioje jus suburiu ir trokštu parodyti kelią pas Dievą. Ateikite ir melskitės. Nestebėti kitų ir jų neapkalbinėkite, verčiau tegul jūsų gyvenimas liudija šventumo kelią. Bažnyčios yra vertos pagarbos ir pašvęstos, nes Dievas, kuris tapo žmogumi, gyvena jose dieną ir naktį. Todėl, vaikeliai, tikėkite ir melskitės, kad Tėvas pagausintų jumyse tikėjimą, o tada prašykite to, ko jums reikia. Aš esu su jumis. Džiaugiuosi jūsų atsivertimu ir saugau jus savo motinišku apsiaustu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visiškai atiduoti save Dievui. Jūs, brangūs vaikai, neįsivaizduojate, kokia meile Dievas myli jus. Dėl jos man leista būti su jumis, kad mokyčiau jus ir padėčiau atrasti taikos kelią. Tačiau negalite rasti to kelio, jei nesimeldžiate. Todėl, brangūs vaikai, palikite viską ir skirkite laiko Dievui. Tuomet Jis apdovanos jus ir laimins. Vaikeliai, nepamirškite, kad jūsų gyvenimas praeina kaip pavasario gėlelė, kuri šiandien yra nuostabiai graži, o rytoj jos nebeliks. Todėl melskitės taip, kad jūsų malda ir jūsų ištikimybė Dievui taptų kelrodžiu. Tokiu būdu jūsų liudijimas turės vertę ne tik jums patiems, bet ir visai amžinybei. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien trokštu pakviesti jus melstis ir pilnai atiduoti save Dievui. Žinote, kad myliu jus ir, kad meilės vedina ateinu čia parodyti jums taikos ir jūsų sielų išganymo kelią. Trokštu, kad klausytumėte manęs ir neleistumėte šėtonui jus klaidinti. Brangūs vaikai, šėtonas yra labai stiprus ir todėl man reikia jūsų maldų, kad jas aukotumėte už tuos, kurie yra šėtono įtakoje, kad ir jie galėtų išsigelbėti. Liudykite savo gyvenimu. Aukokite savo gyvenimą už pasaulio išganymą. Aš esu su jumis ir dėkoju jums, o Danguje gausite iš Tėvo atlygį, kurį jums pažadėjo. Todėl, vaikeliai, nebijokite! Jeigu meldžiatės, šėtonas negali nė trupučio pakenkti jums, nes esate Dievo vaikai ir Dievas jus stebi. Melskitės ir tegul Rožinis būna visada jūsų rankose kaip ženklas šėtonui, kad priklausote man. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

1988 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus visiškam atsivertimui, kuris yra sunkus tiems, kas nepasirinko Dievo. Kviečiu jus, brangūs vaikai, visiškam atsivertimui į Dievą. Dievas gali duoti jums viską, ko tik iš Jo norite. Tačiau jūs ieškote Dievo tik tada, kai užklumpa ligos, problemos bei sunkumai. Manote, kad Dievas yra toli nuo jūsų, kad jūsų nesiklauso ir negirdi jūsų maldų. Ne, brangūs vaikai, tai netiesa! Kai esate nutolę nuo Dievo, negalite gauti malonių, nes jų neprašote su tvirtu tikėjimu. Aš diena dienon meldžiu už jus ir kas kart trokštu vis arčiau priartinti jus prie Dievo, bet negaliu, jeigu jūs šito nenorite. Todėl, brangūs vaikai, sudėkite savo gyvenimus į Dievo rankas. Aš jus laiminu! Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ