Pranešimų archyvas


2020 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis visus tuos metus, kad vesčiau jus išganymo keliu. Grįžkite pas mano Sūnų, grįžkite prie maldos ir pasninko. Vaikeliai, leiskite, kad Dievas kalbėtų į jūsų širdį, nes šėtonas karaliauja ir trokšta sunaikinti jūsų gyvastį ir žemę, kuria vaikščiojate. Būkite drąsūs ir apsispręskite šventumui. Atsivertimą pastebėsite savo širdyse ir šeimose; malda bus girdima; Dievas išgirs jūsų šauksmus ir suteiks jums ramybę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. vsario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu trokštu matyti jūsų veidus atsimainiusius maldoje. Jūs esate taip persmelkti žemiškais reikalais, jog nenujaučiate, kad pavasaris jau prie slenksčio. Vaikeliai, esate pakviesti nuolankumui ir maldai. Kaip gamta kovoja tyloje už naują gyvybę, taip ir jūs esate pakviesti maldoje atsiverti Dievui, Kuriame rasite taiką ir pavasarinės saulės šilumą savo širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus melstis dar daugiau, kol pajusite atleidimo šventumą savo širdyje. Šeimose turi būti šventumas, nes, vaikeliai, be meilės ir šventumo pasauliui nėra ateities - nes šventume ir džiaugsme jūs atiduodate save Dievui Sutvėrėjui, kuris jus myli beribe meile. Štai kodėl Jis siunčia mane pas jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ