Pranešimų archyvas


2020 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Aš esu su jumis taip ilgai, nes Dievas yra didis savo meilėje ir mano buvime. Kviečiu jus, vaikeliai, grįžti pas Dievą ir prie maldos. Tegul jūsų gyvenimo matas būna meilė ir, vaikeliai, atminkite, jog malda ir pasninkas daro stebuklus jumyse ir aplink jus. Ką bedarytumėte, tebūnie tai Dievo garbei, ir tuomet dangus pripildys jūsų širdį džiaugsmu ir pajusite, kad Dievas jus myli ir siunčia mane išgelbėti jus ir Žemę, kurioje gyvenate. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2020 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Tai malonės laikas. Aš esu su jumis ir vėl kviečiu: vaikeliai, sugrįžkite pas Dievą ir melskitės, kol malda taps jums džiaugsmu. Vaikeliai, jūs neturite nei ateities nei ramybės, kol jūsų gyvenimas neprasidės nuo asmeninio atsivertimo ir permainos į gera. Blogis bus sustabdytas ir taika įsiviešpataus jūsų širdyse. Tad, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės. Aš esu su jumis ir užtariu kiekvieną iš jūsų savo Sūnaus Jėzaus akivaizdoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2020 m. liepos 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo neramiu metu, kai velnias imasi sielų pjūties, kad pritrauktų jas prie savęs, kviečiu jus nuolatinei maldai, kad maldoje atrastumėte meilės ir vilties Dievą. Vaikeliai, paimkite į rankas kryžių. Tegu jis bus jums padrąsinimu, kad meilė visada nugali, ypač dabar, kai kryžius ir tikėjimas yra atmesti. Savo gyvenimu būkite atspindžiu ir pavyzdžiu, jog tikėjimas ir viltis vis dar gyvi ir kad naujasis taikos pasaulis yra įmanomas. Aš esu su jumis ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2020 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Klausausi jūsų šauksmų ir maldų ir užtariu jus prieš savo Sūnų Jėzų, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vaikeliai, grįžkite prie maldos, atverkite savo širdis šiuo malonės metu ir eikite atsivertimo keliu. Jūsų gyvenimas praeina ir be Dievo neturi prasmės. Štai kodėl esu su jumis: kad vesčiau jus į gyvenimo šventumą, kad kiekvienas iš jūsų atrastų gyvenimo džiaugsmą. Aš myliu jus visus, vaikeliai, ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už jūsų visų naują gyvenimą. Vaikeliai, savo širdyse jūs žinote, ką reikia keisti: grįžkite pas Dievą ir prie Jo įsakymų, kad Šventoji Dvasia pakeistų jūsų gyvenimus ir šios žemės veidą, kuriai reikia atnaujinimo Dvasioje. Vaikeliai, būkite malda visiems tiems, kurie nesimeldžia; būkite džiaugsmu visiems tiems, kurie nemato išeities; būkite šviesos nešėjais šio neramaus laikmečio tamsybėse. Melskitės ir ieškokite šventųjų pagalbos bei apsaugos, kad ir jūs galėtumėte ilgėtis Dangaus ir Dangiškųjų dalykų. Aš esu su jumis ir visus jus saugau ir laiminu savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas tampa jums postūmiu asmeniniam atsivertimui. Vienumoje, vaikeliai, melskite Šventąją Dvasią, kad sustiprintų jus tikėjime ir pasitikėjime Dievu, kad būtumėte verti liūdytojai meilės, kurią Dievas apdovanoja jus per mano buvimą. Vaikeliai, neleiskite kad pagundos užkietintų jūsų širdis ir malda taptų tartum dykuma. Būkite Dievo meilės atspindys ir liudykite Prisikėlusį Jėzų savo gyvenimu. Aš esu su jumis ir visus jus myliu motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis visus tuos metus, kad vesčiau jus išganymo keliu. Grįžkite pas mano Sūnų, grįžkite prie maldos ir pasninko. Vaikeliai, leiskite, kad Dievas kalbėtų į jūsų širdį, nes šėtonas karaliauja ir trokšta sunaikinti jūsų gyvastį ir žemę, kuria vaikščiojate. Būkite drąsūs ir apsispręskite šventumui. Atsivertimą pastebėsite savo širdyse ir šeimose; malda bus girdima; Dievas išgirs jūsų šauksmus ir suteiks jums ramybę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. vsario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu trokštu matyti jūsų veidus atsimainiusius maldoje. Jūs esate taip persmelkti žemiškais reikalais, jog nenujaučiate, kad pavasaris jau prie slenksčio. Vaikeliai, esate pakviesti nuolankumui ir maldai. Kaip gamta kovoja tyloje už naują gyvybę, taip ir jūs esate pakviesti maldoje atsiverti Dievui, Kuriame rasite taiką ir pavasarinės saulės šilumą savo širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus melstis dar daugiau, kol pajusite atleidimo šventumą savo širdyje. Šeimose turi būti šventumas, nes, vaikeliai, be meilės ir šventumo pasauliui nėra ateities - nes šventume ir džiaugsme jūs atiduodate save Dievui Sutvėrėjui, kuris jus myli beribe meile. Štai kodėl Jis siunčia mane pas jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ