Pranešimų archyvas


1999 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dabar yra malonės metas. Vaikeliai, šiandien ypatingu būdu su Kūdikėliu Jėzumi, kurį nešu ant savo rankų, suteikiu jums galimybę apsispręsti už taiką. Per jūsų „TAIP“ taikai ir apsisprendimui už Dievą, atsiveria jums nauja galimybė taikai. Tik tokiu būdu, vaikeliai, šis metas-šimtmetis bus taikos ir gerovės metas. Todėl skirkite Naujagimiui Kūdikėliui Jėzui pirmą vietą savo gyvenime ir Jis ves jus išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.“

1999 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Šiuo malonės metu, yegul kryžius būna jums meilės ir vienybės kelrodžiu, per kurį ateina tikra taika ir ramybė. Todėl, vaikeliai, melskitės ypatingai šiuo metu, kad jūsų širdyse gimtų Kūdikėlis Jėzus, taikos ir ramybės Kūrėjas. Tik per maldą tapsite mano taikos apaštalais šiame neramiame pasaulyje. Todėl melskitės kol malda jums taps džiaugsmu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Neužmirškite: dabar yra malonės metas, todėl melskitės, melskitės, melskitės! Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien iš naujo kviečiu jus tapti mano taikos nešėjais. Ypatingu būdu dabar, kada sakoma, jog Dievas yra toli, o iš tiesų taip arti jūsų dar niekada nebuvo. Kviečiu jus, kad skaitydami Šventą Raštą atnaujintumėte maldą savo šeimose ir patirtumėte džiaugsmą susitikus su Dievu, kuris beribiai myli savo kūrinius. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.“

1999 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus gamtos spalvose šlovinti Dievą Sutverėją. Jis net per mažiausią gėlelę kalba apie savo grožį ir gilią meilę, su kuria jus sutvėrė. Vaikeliai, tegul jums malda trykšta iš jūsų širdies tarsi tyras vanduo iš šaltinio. Tegul jums kviečių laukas kalba apie Dievo gailestingumą kiekvienam kūriniui. Todėl atnaujinkite maldą, dėkodami už viską, ką Jis jums duoda. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą."

1999 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien džiaugiuosi su jumis ir visus jus kviečiu maldai širdimi. Kviečiu jus, vaikeliai, kad čia, drauge su manimi, dėkotumėte visi Dievui už malones, kurias jums teikia per mane. Noriu, kad suprastumėte, jog trokštu čia sukurti ne tik vien maldos, bet ir širdžių susitikimo vietą. Trokštu, kad mano, Jėzaus ir jūsų širdys taptų viena meilės ir ramybės širdimi. Todėl, vaikeliai, melskitės ir džiaukitės visa kuo, ką Dievas čia daro, nepaisant to, kad šėtonas iššaukia barnius ir nesantaiką. Aš esu su jumis ir vedu jus visus meilės keliu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

h1> 1999 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien dėkoju jums, kad gyvenate mano pranešimais ir juos liudijate savo gyvenimu. Vaikeliai, būkite stiprūs ir melskitės, kad malda suteiktų jums jėgų ir džiaugsmo. Tik tokiu būdu kiekvienas iš jūsų taps mano ir aš vesiu kiekvieną išganymo keliu. Vaikeliai, melskitės ir liudykite savo gyvenimu mano buvimą čia. Tegu kiekviena diena jums būna džiaugsmingas Dievo meilės liudijimas. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus atsiversti ir tvirčiau tikėti į Dievą. Ieškote, vaikeliai, ramybės ir meldžiatės įvairiomis intencijomis, bet dar neatidavėte savo širdies Dievui, kad Jis pripildytų ją savo meile. Štai kodėl esu su jumis, kad jus pamokyčiau ir priartinčiau prie Dievo meilės. Jeigu pamilsite Dievą labiau už viską taps lengva melstis ir atverti Jam širdį. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Vaikeliai, būkite džiaugsmingi taikos ir meilės nešėjai šiame netaikiame pasaulyje. Pasninku ir malda liudykite, kad esate mano ir kad gyvenate mano pranešimais. Melskitės ir ieškokite! Aš meldžiu ir užtariu jus pas Dievą, kad atsiverstumėte, kad jūsų gyvenimas ir jūsų elgesys visada būtų krikščioniškas. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus maldai širdimi. Ypatingu būdu, vaikeliai, kviečiu, kad melstumėte nusidėjėlių atsivertimo, tų, kurie neapykantos kardu ir kasdienėm šventvagiškom kalbom persmeigia mano Širdį ir mano Sūnaus Jėzaus Širdį. Melskimės, vaikeliai, už visus tuos, kurie netrokšta pažinti Dievo meilės, nors priklauso Bažnyčiai. Melskimės, kad atsiverstų, kad Bažnyčia prisikeltų meilėje. Tik meile ir malda, vaikeliai, galite gyventi laike, kuris jums duotas atsivertimui. Tegul Dievas būna jums pirmoje vietoje, tuomet prisikėlęs Jėzus taps jūsų draugu. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

1999 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir šiandien esu su jumis ypatingu būdu apmąstydama ir išgyvendama savo Širdyje Jėzaus kančią. Vaikeliai, atverkite savo širdis ir atiduokite man viską, kas jose yra: džiaugsmus, nuliūdimus ir bet kokį, net mažiausią, skausmą, kad galėčiau visa paaukoti Jėzui, o Jis savo beribe meile sudegintų jūsų liūdesius ir pakeistų juos į savo Prisikėlimo džiaugsmą. Todėl ypatingu būdu kviečiu jus, vaikeliai, kad šiandien jūsų širdys atsivertų maldai, kad per maldą taptumėte Jėzaus bičiuliais. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1999 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus iš naujo maldai. Negalite teisintis, kad reikia daugiau dirbti, nes gamta dar miega giliu miegu. Atsiverkite maldoje. Atnaujinkite maldą savo šeimose. Padėkite Šventą Raštą į matomą vietą savo šeimoje, skaitykite jį, mąstykite ir patirkite kaip Dievas myli savo tautą. Jo meilė pasireiškia ir šiais laikais, nes siunčia jums mane, kad pakviesčiau jus į išganymo kelią. Dėkoju jums, kad atiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ