Pranešimų archyvas


2023 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už taiką, nes šėtonas nori karo ir neapykantos širdyse ir tautose. Taigi, melskitės ir aukokite savo dienas pasninkaudami ir atgailaudami, kad Dievas suteiktų jums ramybę. Ateitis yra kryžkelėje, nes šiuolaikinis žmogus nenori Dievo. Štai kodėl žmonija eina į pražūtį. Jūs, vaikeliai, esate mano viltis. Melskitės su manimi, kad išsipildytų tai, ką pradėjau Fatimoje ir čia. Melskitės ir liudykite taiką savo aplinkoje ir būkite taikos žmonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Atsiverskite ir apsivilkite atgailos rūbais bei asmenine gilia malda ir nuolankume prašykite Aukščiausiojo taikos. Šiuo malonės laiku šėtonas nori jus suvilioti, o jūs, vaikeliai, žvelkite į mano Sūnų ir sekite Juo į Kalvariją, atsižadėdami ir pasninkaudami. Esu su jumis, nes Visagalis leidžia man jus mylėti ir vesti jus į širdies džiaugsmą tikėjime, kuris auga visiems mylintiems Dievą labiau už viską. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ