Pranešimų archyvas


2023 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad pripildytų jūsų širdis taikos, nes Jis yra Taika. Vaikeliai, savo širdies tyloje paprašykite Jėzaus gimti iš naujo. Pasauliui reikia Jėzaus, todėl, vaikeliai, ieškokite Jo per maldą, nes Jis kasdien teikia save kiekvienam iš jūsų."

Šiandien Dievo Motina atėjo vilkėdama iškilmingais rūbais ir su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų, o Jėzus ištiesė ranką, kaip palaiminimo ženklą, ir Dievo Motina meldėsi už mus aramėjų kalba.

2023 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas persipina malda už taiką ir gerais darbais, kad jūsų širdyse, šeimose ir stokojančiame vilties pasaulyje būtų jaučiamas Taikos Karaliaus laukimo džiaugsmas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2023 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Blogio, neapykantos ir neramumų vėjai pučia žeme, kad sunaikintų gyvybę. Todėl Aukščiausiasis siunčia mane pas jus, kad vesčiau jus taikos ir vienybės su Dievu ir žmonėmis keliu. Jūs, vaikeliai, esate mano ištiestos rankos: melskitės, pasninkaukite ir aukokite aukas už taiką - lobį, kurio trokšta kiekviena širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2023 m. spalio 20 d. pranešimas perduotas per regėtoją Ivaną Dragičević:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis už taiką. Šiuo metu pasaulis ypatingoje grėsmėje, ir aš trokštu, kad jūs atnaujintumėte pasninką ir maldą savo šeimose bei skatintumėte ir kitus melstis už taiką. Brangūs vaikai, noriu, kad suvoktumėte situacijos rimtumą ir kad daugelis dalykų, kurie nutiks, priklauso nuo jūsų maldos ir pastovumo. Brangūs vaikai, esu su jumis ir kviečiu jus pradėti melstis ir pasninkauti visu rimtumu. Dėkoju, kad jūs atsiliepėte į mano kvietimą."

2023 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus stipriai maldai. Modernizmas nori įsilieti į jūsų mintis ir pavogti maldos bei susitikimo su Jėzumi džiaugsmą. Todėl, mano vaikeliai, atnaujinkite maldą savo šeimose, kad mano Motiniškoji Širdis būtų tokia džiaugsminga kaip pirmomis dienomis, kai jus išsirinkau ir malda skambėjo dieną, naktį, o dangus netylėjo, bet gausiai dovanojo ramybę ir palaiminimą šioje malonės vietoje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2023 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku kviečiu jus melstis širdimi. Tegul jūsų širdys, vaikeliai, maldoje kyla link Dangaus, kad jūsų širdys pajustų meilės Dievą, kuris jus gydo ir myli jus begaline meile. Štai kodėl aš esu su jumis, kad vesčiau jus širdies atsivertimo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2023 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku, kai Aukščiausiasis siunčia mane mylėti jus ir vesti jus atsivertimo keliu, paaukokite savo maldas ir aukas už visus, kurie yra toli ir nepažino Dievo meilės. Jūs, vaikeliai, būkite meilės, taikos ir ramybės liudytojai visoms neramioms širdims. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

2023 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aukščiausiasis leidžia man būti tarp jūsų, melstis už jus, būti jūsų Motina ir jūsų priebėga. Vaikeliai, kviečiu jus: grįžkite pas Dievą ir prie maldos, ir Dievas jus gausiai palaimins. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus eiti į gamtą ir melstis, kad Aukščiausiasis kalbėtų į jūsų širdį ir kad pajustumėte Šventosios Dvasios galią, kad liudytumėte meilę, kurią Dievas turi kiekvienam kūriniui. Aš esu su jumis ir užtariu jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus visus būti prisikėlusio Jėzaus taikos ir džiaugsmo nešėjais visiems, kurie yra toli nuo maldos, kad Jėzaus meilė per jūsų gyvenimus pakeistų juos naujam atsivertimo ir šventumo gyvenimui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas jums būna maldos metas.”

2023 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Atsiverskite ir apsivilkite atgailos rūbais bei asmenine gilia malda ir nuolankume prašykite Aukščiausiojo taikos. Šiuo malonės laiku šėtonas nori jus suvilioti, o jūs, vaikeliai, žvelkite į mano Sūnų ir sekite Juo į Kalvariją, atsižadėdami ir pasninkaudami. Esu su jumis, nes Visagalis leidžia man jus mylėti ir vesti jus į širdies džiaugsmą tikėjime, kuris auga visiems mylintiems Dievą labiau už viską. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2023 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už taiką, nes šėtonas nori karo ir neapykantos širdyse ir tautose. Taigi, melskitės ir aukokite savo dienas pasninkaudami ir atgailaudami, kad Dievas suteiktų jums ramybę. Ateitis yra kryžkelėje, nes šiuolaikinis žmogus nenori Dievo. Štai kodėl žmonija eina į pražūtį. Jūs, vaikeliai, esate mano viltis. Melskitės su manimi, kad išsipildytų tai, ką pradėjau Fatimoje ir čia. Melskitės ir liudykite taiką savo aplinkoje ir būkite taikos žmonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ