Pranešimų archyvas


2013 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Atnešu jums Taikos Karalių, kad Jis suteiktų jums savo taiką ir ramybę. Jūs, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės. Maldos vaisiai bus matomi tų žmonių veide, kurie apsisprendė už Dievą ir Jo Karalystę. Aš su savo Sūnumi Jėzumi laiminu jus visus taikos palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus visus maldai. Vaikeliai, giliai atverkite širdies duris maldai, maldai širdimi ir tada Aukščiausiasis galės daryti įtaką jūsų laisvei ir prasidės atsivertimas. Tikėjimas taps toks tvirtas, kad visa širdimi galėsite pasakyti: „Mano Dievas - mano viskas“. Vaikeliai, supraskite, kad čia, Žemėje, viskas praeina. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. spalio 25 d.pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus atsiverti maldai. Malda daro stebuklus jumyse ir per jus. Todėl, vaikeliai, širdies paprastume prašykite Aukščiausiojo, kad suteiktų jums jėgų būti Dievo vaikais, ir kad šėtonas nepurtytų jūsų, kaip vėjas šakas. Vaikeliai, vėl apsispręskite už Dievą ir ieškokite tik Jo valios - tada atrasite Jame džiaugsmą ir ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. rugsėjo 25 d.pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Tegul jūsų ryšys su malda tampa kasdieniu. Malda daro stebuklus jumyse ir per jus, todėl, vaikeliai, tegul malda jums būna džiaugsmu. Tada jūsų požiūris į gyvenimą bus gilesnis ir atviresnis ir suvoksite, kad gyvenimas yra dovana kiekvienam iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien Aukščiausiasis suteikia man malonę būti su jumis ir vesti jus į atsivertimą. Kiekvieną dieną aš sėju ir kviečiu jus atsivertimui, kad taptumėte malda, taika, meile – grūdu, kuris miręs duoda šimteriopą derlių. Nenoriu, kad jūs, brangūs vaikai, atgailautumėte už visa tai, ką galėjote padaryti, bet nepanorėjote. Todėl, vaikeliai, pasakykite vėl su užsidegimu: "Noriu būti ženklu kitiems". Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013m. rugpjūčio 05d. apsireiškimas Ivanui Dragićević:

Apsireiškimas regėtojui Ivanui Dragicevic įvyko Podbrdo kalne, prie baltos Taikos Karalienės statulos (pirmojo apsireiškimo vietoje).

Buvo šilta, giedra naktis, diena, kurią Medjugorjėje švenčiamas Dievo Motinos gimtadienis, ėjo į pabaigą. Ant kalno susirinko tūkstančiai piligrimų, daugiausiai jaunimo, kuris čia atvyko į Tarptautinį jaunimo festivalį. Ruošdamasi susitikimui su Dievo Motina, Ivano maldos grupė meldėsi Rožinį. Apsireiškimas prasidėjo prieš 23 val. po maldos “Sveika, Karaliene…” ir tęsėsi apie 10 minučių. Anot regėtojo, Dievo Motina atėjo pas mus labai džiaugsminga ir laiminga. Pasveikino mus savo Motiniškuoju palaiminimu, sakydama: “Garbė Jėzui Kristui, mano brangūs vaikai!"

Kurį laiką meldėsi aramėjų kalba. Meldėsi virš mūsų visų, ypatingu būdu už ligonius ir čia atėjusius kunigus. Po to pasakė:

"Brangūs vaikai, ir šiandien, su dideliu džiaugsmu, žvelgdama į jūsų atvertas ir džiaugsmingas širdis, kviečiu visus atsakingai maldai už taiką. Melskitės, brangūs vaikai, kol taika įsiviešpataus pasaulyje ir kol taika įsiviešpataus žmonių širdyse ir visų mano vaikų širdyse. Neškite mano taiką šiam neramiam pasauliui, būkite mano gyvu ženklu, ženklu taikos visur ten, kur sutinkate žmones savo parapijoje. Būkite mano ženklu, būkite mano šviesa, mano veidrodžiu kitiems. Žinokite, mano vaikai, kad visuomet esu su jumis, kad meldžiuosi už jus visus ir užtariu jus pas savo Sūnų Jėzų. Todėl būkite ištvermingi maldoje. Dėkoju, kad ir šiandien atsiliepėte į mano kvietimą."

Ivanas dar pasakė, kad Dievo Motina iškeliavo džiaugsminga, šviesoje ir kryžiaus ženkle sveikindama mus žodžiais: "Eikite ramybėje, mano brangūs vaikai"

2013 m. liepos 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Su džiaugsmu Širdyje kviečiu jus visus gyventi savo tikėjimą ir visaip jį liudyti savo širdimi ir pavyzdžiu. Nuspręskite, vaikeliai, būti toli nuo nuodėmės ir pagundos ir tegul jūsų širdyse būna džiaugsmas ir meilė šventumui. Aš jus myliu, vaikeliai, ir lydžiu jus savo užtarimu prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. birželio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Su džiaugsmu Širdyje myliu jus visus ir kviečiu priartėti prie mano Nekalčiausios Širdies, idant galėčiau priartinti jus dar labiau prie mano Sūnaus Jėzaus, kad Jis suteiktų jums savo ramybę ir meilę, kurios yra maistas kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, atsiverkite maldai, atsiverkite mano meilei. Aš esu jūsų Motina ir negaliu palikti jūsų vienų klaidžiojančių ir nuodėmėje. Jūs, vaikeliai, esate pakviesti būti mano vaikais, mano mylimais vaikais, kad galėčiau atiduoti jus visus savo Sūnui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013m. birželio 24d. apsireiškimas Ivanui Dragićević:

Šiąnakt, birželio 24 d. – pirmo apsireiškimo vaikams metinių dieną – regėtojas Ivanas turėjo apsireiškimą Apreiškimų kalne, toje pačioje vietoje, kur Dievo Motina prieš 32 metus pirmą kartą pasirodė vaikams, tik dar jų neprakalbino.

Apsireiškimo metu, kuris įvyko apie 22 val., buvo perduotas pranešimas:

"Brangūs vaikai! Aš ateinu pas jus su džiaugsmu ir šiandien su džiaugsmingu troškimu kviečiu jus: priimkite mano pranešimus ir gyvenkite mano pranešimais. Brangūs vaikai, drauge su jumis aš trokštu įgyvendinti savo planus pasauliui ir Bažnyčiai. Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus: atnaujinkite mano pranešimus, gyvenkite mano pranešimais. Pačioje pradžioje aš prisistačiau jums kaip Taikos Karalienė. Tad ir šiandien ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką, už taiką žmogaus širdyje, taiką jūsų širdyse, už taiką einančią iš jūsų širdžių. Brangūs vaikai, Motina meldžiasi už jus visus, Motina myli jus pilna savo Motiniška meile ir atiduoda visus jus savo Sūnui. Brangūs vaikai, šiandien aš noriu pasakyti ačiū: ačiū, kad priimate mane, kad jūs ir toliau priimate mano pranešimus ir jais gyvenate."

Ivanas dar pasakė: "Ji palaimino visus susirinkusius savo Motiniškuoju palaiminimu ir ypatingai meldėsi už ligonius, kurie tuo metu buvo kalne ir kuriuos paaukojo Jai susirinkusieji. Po to Dievo Motina toliau meldėsi už mus, palaimino visas atsineštas devocionalijas ir iškeliavo šviečiančio kryžiaus ženkle."

2013 m. gegužės 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus būti tvirtais ir ryžtingais tikėjime ir maldoje, kol jūsų maldos taps tokios stiprios, kad atvers mano mylimo Sūnaus Jėzaus Širdį. Melskitės, vaikeliai, be paliovos melskitės, kol jūsų širdis atsivers Dievo meilei. Aš esu su jumis, visus jus užtariu ir meldžiuos už jūsų atsivertimą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013m. gegužės 20d. apsireiškimas Ivanui Dragićević:

Šiąnakt, gegužės 20d., apie 22 val., Dievo Motina apsireiškė regėtojui Ivanui ant Apsireiškimų kalno, Medjugorėje. Danguje nebuvo debesų, tad mėnulio šviesa puikiai apšvietė kelią į kalną lipantiems piligrimams.

Anot t. Danko, piligrimai atvyko iš įvairių pasaulio kraštų, mat užregistruota piligriminių grupių iš maždaug 20 skirtingų šalių. Priėmimo metu dauguma jų prisipažino, kad į Medjugorję jie atvyko pirmą kartą.

Visi piligrimai, susibūrę aplink Ivaną, meldesi savo kalba – tai Medjugoreje jau įprasta. Kaip sakė Ivanas: „Dievo Motina atėjo labai džiaugsminga ir pasveikino mus savo Motiniškuoju pasveikinimu: „Garbė Jėzui.“ Ji meldėsi už mus ištiestomis rankomis. Ypatingu būdu Ji meldėsi už ligonius." Dievo Motina pasakė:

"Brangūs vaikai, ir šiandien, šiuo malonės metu, aš kviečiu jus ypatingu būdu atverti savo sielas Šventajai Dvasiai. Mano vaikai, neleiskite, kad pasaulis vadovautų jums. Tegul jums vadovauja Šventoji Dvasia. Melskitės, atkakliai melskitės, kad Šventoji Dvasia galėtų nusileisti ant jūsų šeimos narių, kurie yra tamsoje. Motina meldžiasi kartu su jumis ir užtaria jus pas savo Sūnų. Dėkoju, brangūs vaikai, kad šiandieną atsiliepėte į mano kvietimą."

Ivanas dar pasakė: "Ji palaimino mus savo Motiniškuoju palaiminimu ir visus šventus daiktus, kuriuos atsinešėme. Aš atidaviau visus jus, jūsų prašymus, intencijas, šeimas ir ypač ligonius. Po to Dievo Motina toliau meldėsi už mus ir iškeliavo šviečiančio kryžiaus ženkle, sakydama: „Eikite ramybėje, mano brangūs vaikai."

2013 m. balandžio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Melskitės, melskitės, tol melskitės, kol jūsų širdis atsivers tikėjime kaip gėlelė atsiveria šiltiems saulės spinduliams. Dabar yra malonės metas, kurį teikia jums Dievas per mano būvimą, o jūs esate toli nuo mano Širdies. Todėl kviečiu jus asmeniniam atsivertimui ir maldai šeimose. Tegul Šventas Raštas jums būna paskatinimu. Visus jus laiminu savo Motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. kovo 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Šiuo malonės metu kviečiu jus paimti į rankas mano mylimojo Sūnaus kryžių ir apmąstyti Jo kančią ir mirtį. Tegul jūsų kentėjimai būna suvienyti Jo kančioje ir meilė nugalės, nes Jis, kuris yra Meilė, iš meilės atidavė pats save, kad išganytų kiekvieną iš jūsų. Melskitės, melskitės, melskitės, kol meilė ir ramybė įsiviešpataus jūsų širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. vasario 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Nuodėmė traukia jus prie žemiškų dalykų, o aš atėjau, kad vesčiau jus į šventumą ir prie Dieviškų dalykų. Tačiau jūs kovojate ir eikvojate savo energiją kovoje su blogiu ir gėriu esančiais jumyse. Todėl, vaikeliai, melskitės, melskitės, melskitės, kol malda taps džiaugsmu, o jūsų gyvenimas - tiesiu keliu pas Dievą. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2013 m. sausio 25 d. pranešimas:

"Brangūs vaikai! Ir šiandien kviečiu jus maldai. Tegul jūsų malda būna tvirta tarsi gyvas akmuo, kol pradėsite liudyti savo gyvenimu. Liudykite savo tikėjimo grožį. Aš esu su jumis ir užtariu pas savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ