Rožinis

SKAUSMINGOSIOS PASLAPTYS
Viešpats Jėzus meldžiasi Alyvų sode

„Šiandien paaukok man tuos, kurie yra drungni ir paskandink juos mano gailestingumo bedugnėje. Jie skaudžiausiai įžeidžia mano Širdį. Alyvų darželyje mano siela kentėjo drungnųjų sukeltą baisų siaubingumą. Jie buvo mano sušukimo priežastis: „Tėve, jeigu galima, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip Tu.“

Melskimės už drungnuosius ir abejojančius.

Dėl skausmingosios Jėzaus kančios mes maldaujame Tave, Dieve, uždegti atšalusias sielas nauju uolumu Tavo garbei ir išlieti tikrą meilę į jų širdis. Gerasis Jėzau, sutirpyk jų ledinį šaltumą tyriausios Savo meilės ugnyje.

Viešpats Jėzus nuplakamas

...melsdamasi šventą valandą išvydau Jėzų, kuris kentėjo plakamas. O, kokia tai nesuvokiama kančia! Kokias baisias kančias Jėzus kentė plakamas. O vargšai nusidėjėliai, kaip jūs teismo dieną susitiksite su šiuo Jėzumi, kurį dabar kankinate? Jo kraujas liejosi ant žemės, kai kuriose vietose ėmė nukristi kūnas. Ir mačiau ant Jo pečių keletą kaulų, likusių be kūno... Tylusis Jėzus dejavo ir dūsavo.

Ar taip dydi mūsų auka, kurioje apraudame ir gailime tik patys save? Dėl savo trumparegiškumo mes nematome Jėzaus skausmingos, tylios ir nuolankios aukos, kuria Jis atpirko mus ir padovanojo mums amžiną gyvenimą.

Jėzau, Tu mums viską atidavei, apvogei pats save dėl mūsų, dėl mūsų išganymo.

Viešpats Jėzus vainikuojamas erškėčiais

„Šiandien paaukok man tas vėles, kurios kenčia skaistykloje, ir paskandink jas mano gailestingumo bedugnėje. Tegul mano kraujo srovės atvėsina liepsnas, kurios degina jas. Aš labai myliu visas tas vėles. Jos atsilygina mano teisingumui. Tai yra tavo galioje joms palengvinti. Iš mano Bendrijos iždo semk visus atlaidus ir aukok jų labui. O jeigu tu tik suprastum kankinimus, kuriuos jos kenčia, tu nuolat aukotum už jas dvasinę išmaldą ir mano teisingumui apmokėtum jų skolą.“

Melskimės už vėles skaistykloje

Amžinasis Tėve, gailestingai pažvelk į skaistykloje kenčiančias vėles ir Viešpaties Jėzaus skausmingąja kančia bei kartėliu, kurie aną valandą pripildė švenčiausiąją jo širdį, pasigailėk tų, kurios dabar patiria Tavo teisingumą. Maldaujame ir už mūsų artimuosius, palikusius šį pasaulį, kad per Tavo Sūnaus beribį gailestingumą ir mūsų švenčiausios Motinos Marijos užtarimu joms būtų dovanotos kaltės ir kuo skubiau pasiektų išsiilgtą Tėvynę, kur Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Viešpats Jėzus neša kryžių

Meilė yra paslaptis, kuri paverčią viską, prie ko prisiliečia, gražiais ir Dievui patinkančiais dalykais. Dievo meilė daro sielą laisvą – yra kaip karalienė, nepažįsta vergiškos prievartos, visko imasi su didžiule sielos laisve, nes meilė, kuri joje gyvena, yra paskatinimas veikti. Visa, kas ją supa, leidžia jai pažinti, kad tik vienas Dievas yra vertas jos meilės. Siela, mylinti Dievą ir Jame paskendusi, eina prie pareigų su tokiu pat nusiteikimu, kaip šv. Komunijos ir labai stengiasi atlikti papraščiausią darbą [stebint] mylinčiam Dievui; nesutrinka, jei po kurio laiko pasirodys, kad šis dalykas yra nelabai nusisekęs, ji yra rami, nes tuo metu padarė viską, ką galėjo. Kai nutinka, kad ją apleidžia Dievo artumas, kuris beveik nuolat ją džiugina, tuomet ji stengiasi gyventi gyvu tikėjimu; jos siela supranta, kad yra poilsio ir kovos akimirkos. Valia ji visada yra su Dievu. Jos siela yra lyg kovoje išlavintas karys, iš tolo pastebi, kur slepiasi priešas ir yra pasiruošusi kovai, ji žino, kad yra ne viena – Dievas yra jos stiprybė.

Viešpats Jėzus nukankintas miršta ant kryžiaus

„..aš pats tiesiogiai vadovauju sieloms, o per tarpininką – kunigą ją vedu, ir kiekvieną vedu į šventumą tik man žinomu keliu.“

„Šiandien paaukok man kunigus ir vienuolius bei vienuoles paskandink juos į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie buvo tie, kurie davė man jėgų, kad pakelčiau savo skausmingąją kančią. Jais, kaip kanalais, mano gailestingumas srovena į žmones.“

Melskimės už kunigus, vienuolius ir vienuoles.

Kur kas būtų daugiau šventų sielų, jei būtų daugiau patyrusių ir šventų vadovų. Ne viena nuoširdžiai šventumo siekianti siela nesugeba susitvarkyti, kai ateina išbandymų akimirkos, ir apleidžia tobulumo kelią. O Jėzau, duok mums uolių ir šventų kunigų.

<<<grįžti atgal


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ