Pranešimai regėtojams


Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2021 m. gruodžio mėn. 25 d.

Patikėjusi regėtojui Jakovui Čolo dešimtą paslaptį 1998 m. rugsėjo 12 d., Dievo Motina pažadėjo Jakovui Čolai, pasirodyti kartą metuose, gruodžio 25 d., per Šv. Kalėdas. Taip buvo ir šiais metais: apsireiškimas prasidėjo 14.25 val. ir truko 9 minutes. Mergelė Marija perdavė per Jakovą šią žinią:
"Brangūs vaikai, jūs esate Dievo vaikai ir jais vadinatės. Jei tik jūsų širdys jaustų tą beribę Dievo meilę jums, jos garbintų Jį ir dėkotų Jam kiekvieną jūsų gyvenimo akimirką. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, atverkite savo širdis ir melskite Viešpaties tikėjimo dovanos, kad tikrai taptumėte verti vadintis Dievo vaikais, kurie tyra širdimi dėkoja ir garbina savo dangiškąjį Tėvą. Aš esu su jumis ir laiminu jus savo motinišku palaiminimu.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2020 m. gruodžio mėn. 25 d.

Paskutinio kasdienio apsireiškimo metu, 1998 m. rugsėjo 12 d., Dievo Motina pažadėjo Jakovui Čolo, pasirodyti kartą per metus, gruodžio 25 d., per Šv. Kalėdas. Taip buvo ir šiais metais. Mergelė Marija perdavė per Jakovą šią žinią:
"Brangūs vaikai, ir šiandien Jėzus yra čia, šalia jūsų, netgi tuomet, kai manote, kad esate vieniši ir jūsų gyvenime nėra šviesos. Jis yra čia ir niekada jūsų neapleido ir neatsitraukė nuo jūsų. Jo gimimo šviesa apšviečia šį pasaulį ir jūsų gyvenimą. Jo Širdis visada atvira jums, pasiruošusi priimti kiekvieną jūsų kančią, kiekvieną pagundą, baimę ir poreikį. Jo rankos ištiestos į jus, kad tėviškai jus apkabintų ir pasakytų, kokie esate Jam svarbūs, kaip stipriai jus myli ir rūpinasi savo vaikais. Vaikai, ar jūsų širdys atvertos Jėzui? Ar pilnai atidavėte savo gyvenimą į Jo rankas? Ar priėmėte Jėzų kaip savo Tėvą, į kurį visada galite kreiptis ir rasti Jame paguodą ir visa tai, ko jums reikia, kad gyventumėte tikru tikėjimu? Tad, mano vaikai, atiduokite savo širdis Jėzui ir leiskite Jam viešpatauti jūsų gyvenime, nes tik tokiu būdu priimsite dabartį ir galėsite susidurti su pasauliu, kuriame šiandien gyvenate. Su Jėzumi bet kokia baimė, kančia ir skausmas išnyksta, nes jūsų širdis priima Jo valią ir visa, kas ateina į jūsų gyvenimą. Jėzus suteiks jums tikėjimą, kad galėtumėte priimti viską ir niekas negalėtų jūsų atitolinti nuo Jo. Jis stipriai laiko jus už rankos neleisdamas jums atitolti ir pasimesti sunkiomis akimirkomis, nes Jis tapo jūsų gyvenimo Viešpačiu. Aš laiminu jus savo motiniškuoju palaiminimu.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2019 m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:25 val. ir tęsėsi 9 minutes. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
"Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus atverti savo širdis ir maldauti Jėzaus, kad sustiprintų jūsų tikėjimą. Vaikai, per maldą širdimi, tikėjimą ir darbus suvoksite, ką reiškia gyventi nuoširdų krikščionišką gyvenimą. Dažnai, vaikai, jūsų gyvenimą ir jūsų širdis apima tamsa, skausmas ir kryžiai. Negalite sudvejoti tikėjime ir klausti „kodėl“, manydami, kad esate vieniši ir apleisti, tačiau atverkite savo širdį, melskitės ir tvirtai tikėkite, ir tuomet jūsų širdis pajus Dievo artumą ir tai, kad Dievas niekuomet neapleidžia jūsų ir yra šalia jūsų kiekvieną akimirką. Per maldą ir tikėjimą Dievas atsilieps į kiekvieną jūsų “kodėl” ir kiekvieną jūsų skausmą, tamsą ir kryžių pavers šviesa. Dėkoju jums.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2018m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 13:38 val. ir tęsėsi 9 minutes. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
"Brangūs vaikai! šią maloningą dieną kviečiu jus meilei. Vaikeliai, Dievas begaliniai myli jus, todėl, vaikeliai, su visišku pasitikėjimu, nežiūrėdami atgal ir be baimės pilnai atiduokite Jam savo širdis, kad Dievas pripildytų jas savąja meile. Nebijokite tikėti Jo meile ir gailestingumu, nes Jo meilė yra stipresnė už bet kokią jūsų silpnybę ir baimę. Todėl, vaikai mano, su kupina meilės širdimi pasitikėkite Jėzumi ir tarkite Jam savąjį TAIP, nes Jis yra vienintelis kelias, vedantis pas Amžinąjį Tėvą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2017m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:07 val. ir tęsėsi 10 minučių. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
"Brangūs vaikai! Šiandien, šią malonės dieną, kviečiu jus prašyti Viešpaties tikėjimo dovanos. Vaikai mano, apsispręskite už Dievą ir pradėkite gyventi ir tikėti tuo, kam Dievas jus kviečia. Tikėti, vaikai mano, reiškia atiduoti savo gyvenimą į Dievo rankas, į rankas Viešpaties, kuris jus sukūrė ir kuris jus begaliniai myli. Nebūkite tikinčiais vien žodžiais, bet gyvenkite ir liudykite savo tikėjimą darbais ir asmeniniu pavyzdžiu. Kalbėkitės su Dievu kaip su savo Tėvu. Atverkite ir atiduokite Jam savąsias širdis ir pamatysite, kaip jūsų širdys keičiasi, ir kaip jūsų gyvenimas žavės Dievo darbais jūsų gyvenime. Vaikai mano, nėra gyvenimo be Dievo ir todėl, kaip jūsų Motina, aš užtariu jus ir meldžiu savo Sūnų atnaujinti jūsų širdis ir, kad savąja beribe meile pripildytų jūsų gyvenimus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2016m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:20 val. ir tęsėsi 10 minučių. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
"Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Vaikai, aš atėjau čia kaip Taikos Karalienė ir tiek kartų kviečiau jus melstis už taiką. Tačiau, vaikai, jūsų širdys yra neramios. Nuodėmė trukdo jums pilnai atsiverti meilei ir taikai, kurias Dievas trokšta jums dovanoti. Vaikai mano, kad gyventumėte taika, pirmiausia reikia turėti taiką savo širdyse ir pilnai atsiduoti Dievui ir Jo valiai. Neieškokite taikos ir džiaugsmo žemiškuose dalykuose, nes jie yra trumpalaikiai. Siekite tikro gailestingumo ir ramybės, kurie ateina tik iš Dievo, ir tik tokiu būdu jūsų širdys bus pripildytos tikro džiaugsmo, ir tik taip jūs galėsite tapti taikos liudytojais šiame neramiame pasaulyje. Aš esu jūsų Motina ir užtariu prieš savo Sūnų kiekvieną iš jūsų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2015m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:08 val. ir tęsėsi 10 minučių. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
"Brangūs vaikai! Visi šie metai, kuriais Dievas man leidžia būti su jumis, yra neišmatuojamos Dievo meilės kiekvienam iš jūsų ženklas ir ženklas to, kaip labai Dievas jus myli. Vaikeliai, kiek malonių jums Aukščiausiasis davė ir kiek malonių Jis dar nori duoti. Tačiau, vaikeliai, jūsų širdys yra uždaros ir gyvena baimėje, neleisdamos Jėzui apgaubti jūsų širdžių Savąja meile bei ramybe ir įsiviešpatauti jūsų gyvenime. Gyventi be Dievo, reiškia gyventi tamsoje ir niekuomet nepažinti Tėvo meilės ir Jo globos kiekvienam iš jūsų. Todėl, vaikeliai, šiandien ypatingai melskite Jėzų, kad nuo šios dienos jūsų gyvenimas patirtų naują gimimą Dieve ir taptų šviesa, kuri spinduliuotų iš jūsų. Tokiu būdu tapsite Dievo buvimo liudytojais pasaulyje ir kiekvienam žmogui, gyvenančiam tamsoje. Vaikeliai, aš myliu jus ir kasdien užtariu jus prieš Aukščiausiąjį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2014m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:40 val. ir tęsėsi 8 minutes. Pasibaigus apsireiškimui Jakovas perdavė Mergelės Marijos pranešimą:
„Brangūs vaikai, šiandien, šią maloningąją dieną, noriu, kad kiekvieno jūsų širdis taptų Betliejaus prakartėle, kurioje gimė pasaulio Išganytojas. Aš esu jūsų Motina, kuri nepaprastai jus myli ir rūpinasi dėl kiekvieno iš jūsų. Todėl, vaikai mano, pasiaukokite Mamai, idant Ji galėtų kiekvieną jūsų širdį ir jūsų gyvenimą padėti priešais Kūdikėlį Jėzų, nes tik taip, mano vaikai, jūsų širdys taps liudytojais kasdienio Dievo gimimo jumyse. Leiskite Dievui nušviesti jūsų gyvenimą šviesa, o jūsų širdis džiaugsmu, kad kasdieną galėtumėte nušviesti kelią ir būti tikro džiaugsmo pavyzdžiu tiems, kurie gyvena tamsoje ir nėra atsivėrę Dievui ir Jo malonėms. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2013m. gruodžio mėn. 25 d.

Dievo Motina pasirodė su Kudikėliu Jėzumi ant rankų. Apsireiškimas prasidėjo 15 val. 07 min. ir tęsėsi 8 minučių. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai, Vaikeliai, šiandien Jėzus ypatingu būdu nori apsigyventi kiekvienoje jūsų širdyje ir dalintis su jumis kiekvienu jūsų džiaugsmu ir skausmu. Todėl, vaikeliai, šiandien ypatingu būdu pažvelkite į savo širdis ir paklauskite, ar tikrai taika ir Jėzaus gimimo džaugsmas apėmė jūsų širdis. Vaikeliai, negyvenkite tamsoje, siekite šviesos ir Dievo Išganymo. Vaikai, apsispręskite už Jėzų ir padovanokite Jam savo gyvenimą ir savo širdis, nes tik taip Aukščiausiasis galės veikti jumyse ir per jus.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2012m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14 val. 15 min. ir tęsėsi 10 minučių. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai, dovanokite man savo gyvenimą ir pilnai pasiaukokite man, kad galėčiau padėti jums suvokti mano Motinišką meilę ir mano Sūnaus meilę jums. Vaikai mano, aš jus be galo myliu ir šiandien, mano Sūnaus gimimo dieną, ypatingu būdu noriu priimti į savo Širdį kiekvieną iš jūsų ir padovanoti savo Sūnui jūsų gyvenimus. Vaikai mano, Jėzus myli jus ir teikia jums malonę, kad gyventumėte Jo gailestingume, tačiau daugelio iš jūsų širdys yra užvaldytos nuodėmės ir gyvenate tamsoje. Todėl, vaikai mano, nelaukite, pasakykite nuodėmei „NE“ ir savo širdis atiduokite mano Sūnui, nes tik tokiu būdu galėsite gyventi Dievo gailestingumu ir su Jėzumi savo širdyse žengti išganymo keliu.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2011m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15 val. 30 min. ir tęsėsi 11 minučių. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
Brangūs vaikai! Šiandien noriu vesti jus ypatingu būdu ir atiduoti savo Sūnui. Vaikeliai, atverkite savo širdis ir įsileiskite Jėzų, kad užgimtų jumyse, nes tik tokiu būdu, vaikeliai, jūs ir patys galėsite išgyventi savo naują gimimą ir drauge su Jėzumi savo širdyse eiti išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2010m. gruodžio mėn. 25 d.

Dievo Motina Jakovui šiemet pasirodė su Kūdikėliu Jėzumi ant ranku. Apsireiškimas truko 7 min.
Jakovas pasakė: "Dievo Motina kalbėjo apie paslaptis, o pabaigoje pasakė: melskitės, melskitės, melskitės."

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2009m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14 val. 35 min. ir truko 12 minučių. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Visą tą laiką, kurį Dievas ypatingu būdu leidžia man būti su jumis, trokštu vesti jus keliu, kuris veda pas Jėzų ir į jūsų išganymą. Vaikeliai mano, tik Dieve galite rasti išsigelbėjimą ir todėl, ypatingai šią malonės dieną, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų kviečiu jus: leiskite Jėzui užgimti savo širdyse. Tik su Jėzumi širdyje galite eiti išganymo ir amžinojo gyvenimo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2008m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 9 val. 48 min. ir truko 6 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus melstis už taiką. Be Dievo negalite turėti nei ramybės, nei gyventi taikoje. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią maloningą dieną, atverkite savo širdis Taikos Karaliui, kad užgimtų jumyse ir suteiktų jums savo ramybę, o jūs būsite ramybės nešėjais šiame neramiame pasaulyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2007m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14 val. 29 min. ir truko 6 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien ypatingu būdu kviečiu jus atsiverti Dievui ir tegul kiekvieno jūsų širdis tampa Jėzaus gimimo vieta. Vaikeliai, visą šį laiką, kurį man Dievas leidžia būti su jumis, trokštu vesti jus į jūsų gyvenimo džiaugsmą. Vaikeliai, vienintelis tikras jūsų gyvenimo džiaugsmas yra Dievas. Todėl, brangūs vaikai, nesiekite džiaugsmo žemiškuose reikaluose, bet atverkite savo širdis ir priimkite Dievą. Viskas, vaikeliai, praeina, vien tik Dievas lieka jūsų širdyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2006m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15 val. 23 min. ir truko 6 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien yra didi džiaugsmo ir taikos diena. Džiūgaukite su manimi. Vaikeliai, ypatingu būdu kviečiu jus šventumui savo šeimose. Trokštu, vaikeliai, kad kiekviena jūsų šeima būtų šventa ir tegul Dievo džiaugsmas ir taika, kuriuos šiandien Dievas siunčia jums ypatingu būdu, apsigyvena ir viešpatauja jūsų šeimose. Vaikeliai, atverkite savo širdis šiandieną, tą malonės dieną, apsispręskite už Dievą ir pastatykite Jį į pirmą vietą savo šeimose. Aš esu jūsų Motina. Myliu jus ir teikiu jums savo Motinišką palaiminimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2005m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:45 ir truko 7 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų, ypatingu būdu kviečiu jus atsiversti. Vaikai, visą šį laiką, kurį man Dievas leido būti su jumis, nepaliaujamai kviečiau jus atsiversti. Daugybė jūsų širdžių liko uždarytos. Vaikeliai, Jėzus yra taika, meilė, džiaugsmas ir todėl dabar apsispręskite likti su Jėzumi. Pradėkite melstis. Prašykite Jo atsivertimo malonės. Vaikeliai, tik su Jėzumi galite turėti ramybę, džiaugsmą, širdis, kupinas meilės. Vaikeliai, myliu jus. Aš esu jūsų Motina ir laiminu jus savo Motiniškuoju palaiminimu.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2004m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 14:30 ir truko 7 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien, malonės dieną, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankos, ypatingu būdu kviečius jus atverti savo širdis ir pradėti melstis. Vaikeliai, prašykite Jėzaus, kad gimtų kiekvienoje širdyje ir kad įsiviešpatautų jūsų gyvenime. Prašykite Jo malonės segebėti atpažinti Jį visuomet ir kiekviename žmoguje. Vaikeliai, prašykite Jėzaus meilės, nes vien tik Dievo meile galite mylėti Dievą ir visus žmones. Nešioju jus visus savo Širdyje ir teikiu jums savo Motinišką palaiminimą.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2003m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15:15 ir tęsėsi 8 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien, kada Jėzus trokšta ypatingu būdu dovanoti jums savo ramybę, kviečiu jus, kad melstumėtės už taiką savo širdyse. Vaikai, be ramybės širdyje jūs negalite pajusti meilės ir Jėzaus gimimo džiaugsmo. Todėl, vaikeliai, šiandien ypatingu būdu atverkite savo širdis ir pradėkite melstis. Tik per maldą ir visišką atsidavimą jūsų širdis prisipildys Jėzaus meilės ir ramybės. Aš laiminu jus savo Motinišku palaiminimu.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2002m. gruodžio mėn. 25 d.

Dievo Motina apsireiškė laikydama Kūdikėlį Jėzų ant rankų. Apsireiškimas prasidėjo 17:20 ir tęsėsi 7 minutes. Dievo Motina perdavė pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandieną, meilės ir taikos dieną, su Jėzumi ant rankų kviečiu jus melstis už taiką. Vaikučiai, be Dievo ir maldos negalite turėti ramybės. Todėl, vaikeliai, atverkite savo širdį taip, kad Taikos Karalius gimtų jūsų širdyje. Tiktai tokiu būdu galite liudyti ir nešti Dievo ramybę šiam neramiam pasauliui. Esu su jumis ir laiminu jus savo Motinišku palaiminimu.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2001m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15:30 ir truko 5 minutes. Dievo Motina perdavė tokį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien, kada Jėzus vėl gimė dėl jūsų ypatingu būdu noriu pakviesti jus atsiversti. Melskite, melskite, melskite jūsų širdies atsivertimo, kad Jėzus užgimtų jumyse, apsigyventų jumyse ir įsiviešpatautų visoje jūsų esybėje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą!“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2000m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15:20 ir tęsėsi 10 minučių. Dievo Motina buvo džiaugsminga, su Kūdikėliu Jėzumi ant rankos. Visus palaimino ir perdavė pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandien, kada gimė Jėzus ir savo gimimu atnešė beribį džiaugsmą, meilę ir ramybę, ypatingu būdu kviečiu jus pasakyti Jėzui TAIP. Atverkite savo širdis, kad Jėzus įžengtų į jas ir apsigyventų jose ir pradėtų veikti per jus. Tiktai taip galėsite suvokti Dieviškos meilės, džiaugsmo ir ramybės tikrąjį grožį. Brangūs vaikai, džiaukitės Kristaus gimimu ir melskitės už tas širdis, kurios neatsivėrė Jėzui, kad Jėzus galėtų taip pat įžengti į kiekvieną tokią širdį, pradėti veikti per tas širdis taip, kad kiekvienas žmogus būtų tikro žmogaus, per kurį veikia Dievas, pavyzdžiu.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 1999m. gruodžio mėn. 25 d.

Apsireiškimas prasidėjo 15:00 ir tęsėsi 10 minučių. Dievo Motina atėjo džiaugsminga, apsirengusi auksiniais rūbais su Kūdikėliu Jėzumi ant rankos. Kalbėjo apie paslaptis ir visus palaimino. Perdavė pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandieną, mano Sūnaus gimimo dieną, kada mano Širdis yra pripildyta begaliniu džiaugsmu ir meile, kviečiu jus pilnai atsiversti ir visiškai pasiaukoti Dievui. Išmeskite iš savo širdies visą tamsą ir leiskite Dievo šviesai ir Dievo meilei įžengti į jūsų širdį ir visam laikui apsigyventi joje. Neškite Dievo šviesą ir meilę visiems žmonėms taip, kad visi jumyse ir per jus galėtų pajusti ir patirti tikrą šviesą ir meilę, kurią tik Dievas gali suteikti jums. Laiminu jus savo Motinišku palaiminimu.”

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 1998m. gruodžio mėn. 25 d.

Po apsireiškimo, kuris prasidėjo 11:50 ir tęsėsi 12 minučių Jakovas parašė:
„Dievo Motina atėjo džiaugsminga. Pasveikino mane, kaip įprasta žodžiais: „Tebūna pagarbintas Jėzus Kristus". Kalbėjo apie paslaptis, o vėliau perdavė man šį pranešimą:
„Brangūs vaikai! Šiandieną, mano Sūnaus gimimo dieną, mano Širdis pripildyta begaliniu džiaugsmu, meile ir ramybe. Ir, kaip jūsų Motina, trokštu, kad kiekvienas pajustumėte savo širdyje tokį pat džiaugsmą, meilę ir ramybę. Todėl nebijokite atverti savo širdį ir pilnai pasiaukoti Jėzui, nes tik tokiu būdu Jis gali įeiti į jūsų širdį ir pripildyti ją meile, ramybe ir džiaugsmu. Laiminu jus savo Motinišku palaiminimu."

Jakovas meldėsi kartu su savo šeima. Apsireiškimui pasiruošė per išpažintį, šventąsias Mišias. Po apsireiškimo kurį laiką verkė.

<<<grįžti atgal


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ