Kelionės

PILIGRIMYSTĖ – DIEVO IEŠKOJIMAS

Kiekvienas iš mūsų vienokiu ar kitokiu būdu esame patyrę Dievo prisilietimą. Kai kalbu apie piligrimines keliones, neturiu omeny vien tik Medjugorję. Medjugorjė yra tik dar viena vieta pasaulyje. Yra daug vietų, kur galima vykti į piligrimines keliones.

Aš sutinku piligrimų, ieškančių Dievo. Šis ieškojimas yra pagrindinė mūsų buvimo čia priežastis ir tikslas. Tai, kas atvedė tave čia, buvo Dievo įkvėptas veiksmas. Grupių vadovams ir kunigams tenka didžiulė atsakomybė padėti jums tame ieškojime. Netgi ne Dievo Motina yra šios kelionės tikslas. Ji yra tik kibirkštis. Visi pamokslai ir patarnavimai piligrimams pateikti kaip būdas susitikti su Dievu, kad patirtumėte Jo prisilietimą. Mes, kunigai ir grupių vadovai, meldžiamės, kad galėtumėme tinkamai pasitarnauti piligrimams.

Pagrindinis pranešimas yra malda. Piligrimystė yra malda. Tai nėra kažkas tokio, dėl ko jūs turėtumėte sukalbėti šimtą rožinių. Tai yra laikas, kai jūs įsitaisote šalia Dievo. Pirmasis momentas, kai išgirdote apie Medjugorję, taip pat buvo malda. Tai buvo kažkas, kas jus sujaudino. Jūsų mintys buvo: „Kodėl iš tikrųjų aš noriu ten vykti?“ Šitos mintys jus nustebino. Tai yra malda. Tai yra tai, kas Jėzų iš Nazareto nuvedė į Tėvo namus. Jūsų atvykimas čia yra didžiulis liudijimas ir akivaizdus tikėjimo parodymas. Pats faktas, kad jūs norite vykti, reiškia, kad atpažinote piligrimystės svarbą savo gyvenime.

Viskas tarnauja vieninteliam tikslui. Piligriminė kelionė yra netikėtas susitikimas tarp tavęs ir Dievo. Šis susitikimas įvyksta ten, į kurią vietą keliauji. Taip pat paaukojimas tam tikros pinigų sumos rodo, kad vyksti ten dėl Dievo. Tai paruošia vietą tavo tikėjimui. Tiems, kurie turi daug pinigų, laikas yra brangus. Taigi jie šį brangų laiką skiria Dievui.

Piligriminė kelionė yra drąsus išvykimas, drąsus žingsnis į nežinią. Tai yra išvykimas iš saugios namų aplinkos ir tapimas tuo, kuo pasaulis nenori, kad būtumei. Tas momentas, kai palieki savo namus, yra nulemtas tavo maldos. Tu jaudiniesi, kas gali nutikti, ką ši kelionė atneš. Tokiais momentais kiek tik gali priartėji prie Jėzaus. Kai tik atvyksti į piligrimystės vietą, visada apima išėjimo jausmas. Iškyla baimė ir tu klausi: „Kodėl aš žengiau šį žingsnį?“. Bet tai yra labai didelis žingsnis. Kiekviena malda turi tą patį mechanizmą. Kiekvienam reikia įgyti maldos ir piligrimystės patirtį.

Prieš daugelį metų teko patirti tragišką idėją, kuri valdė pasaulį – vergovę. Vieni žmonės išnaudojo kitus. Paskui sekė viduramžiai, Prancūzijos revoliucija, kapitalizmas, komunizmas, fašizmas, socializmas, liberalizmas. Visos šios ideologijos klaidino žmoniją. Tragiškos situacijos baigėsi. Dabartiniais laikais tragiška situacija yra laisvė. Mūsų laisvės suvokimas yra visiška priešingybė Dievo ir maldos laisvei.

Dabartinis laisvės suvokimas yra abortai, malonumai ir laisvės jausmas, kurį sukelia technologijos. Kiek daug Dievo idėjų yra sustabdoma, kai leidžiamės į pramogas, kai paliekame sutuoktinį, kai nusprendžiame nebeiti į bažnyčią arba kai nusprendžiame neaplankyti kaimynų. Mes gyvename apimti destruktyvios galvosenos. Mūsų protas praranda laisvę, kai įžengiame į naikinimo erdvę, kai nutolstame nuo Dievo. Gyvenimas pasaulio laisve yra tokia pati klaida kaip vergystė, socializmas ar komunizmas.

Melstis – tai būti kitokiam negu pasaulis norėtų, kad būtum. Malda yra laikas, kai tu vyksti į piligrimystę, kai atsisakai tam tikrų pramogų, pasilieki su savo sutuoktiniu, apsisprendi eiti į bažnyčią ar aplankyti kaimyną. Piligrimystė yra naujas gyvenimo judėjimas. Nepakanka tik jos vienos. Jei kartą žengei šį žingsnį, privalai tęsti. Kai grįžti namo, kiekvieną dieną privalai žengti tokius pačius tikėjimo, meilės ir laisvės žingsnius, atmesdamas pasaulio kelius, būdamas laisvas Dievuje.

Kai kopi į Križevac kalną, tai esi tik tu, kalnas ir Kryžius, ir nieko daugiau. Dievo Motina ten meldžiasi už tave. Per maldą tampi laisvas nuo pasaulio kūrinių. Jėzus buvo išaukštintas ant kryžiaus. Kiekvienam iš mūsų tai turi gilią prasmę. Mūsų tendencija turi būti ta, kad būtume pagirti per kažką, ką galėtų pamatyti bei atpažinti ir kiti. Būtent ant kryžiaus per Jėzų Tėvo valia buvo visiškai įvykdyta. Taigi ir mes būsime pagarbinti ne pagal pasaulio standartus, bet pagal kryžiaus dydį.

Jėzus pasakė: „Šventoji Dvasia jus visko išmokys. Palieku jums ramybę.“ Karas ir taika šioje šalyje [Bosnijoje-Hercegovinoje] buvo sukelti tų pačių žmonių. Tai nebuvo pasirinkimas šios šalies eilinių žmonių. Matau tuos pačius pasaulio bendruomenės žmones įtrauktus ir į karus, ir į taiką. Taikdariai taip pat yra ir karo sukėlėjai. Tikra taika gali būti suteikta tik Dievo. Kai Šventoji Dvasia yra suteikta ir priimta, tada yra ir taika.

Jaučiu, kad ateityje nebus lengva būti kataliku. Šiandien mes neturime krikščioniškos valstybės ir politinės stiprybės. Šventasis Tėvas atrodo kaip vienišas balsas. Viso to ženklas yra tai, kad Dievo Motina nepaliauja mus kvietusi melstis.

Tu apsisprendei siekti to. Tai buvo tavo apsisprendimas vykti į piligriminę kelionę. Ateityje turėsi daryti tą patį. Krikščionims nebus lengva. Bus tik dalelė tų, kurie seks paskui Kristų. Sąmoningai ir tvirtai apsispręsk eiti su Kristumi. Šiandieniniam pasauliui reikia šventųjų. Tai lems ir krikščionybės išlikimą. Bus radikalus atsiskyrimas nuo krikščioniškos kultūros ir aplinkos. Tu turi apsispręsti už krikščionybę, nes kitaip negalėsi būti krikščionimi. Jėzus pas tave ateina individualiu būdu. Sek paskui Jį. Likusieji apsispręs nesekti Juo.

Tavo kelionė į Medjugorję yra mažytė kibirkštis. Tikra kelionė ta, kai namo grįžti nešdamas meilę. Naujus apsisprendimus priimsi vadovaujamas Šventosios Dvasios, kuri padės statyti naują Dievo miestą.

tėvas Svetozar Kraljevič OFM


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ