Naujausias pranešimas


"Marijos Šviesos" bendrija Medjugorjėje kreipiasi į Lietuvos tikinčiuosius su prašymu jungtis nepertraukiamai maldai ir pasninkui numatomo maldingo susitikimo Šiluvoje intencija.

MIELI MŪSŲ DIEVO MOTINOS MEILĖS APAŠTALAI LIETUVOJE (IR NE TIK LIETUVOJE), SU DŽIAUGSMU NORIME PAKVIESTI JUS Į MALDINGĄ SUSITIKIMĄ,KURIS VYKS ŠILUVOJE, 2020 m. GEGUŽĖS 16 d. TUO PAČIU KVIEČIAME JUS NEPERTRAUKIAMAI MALDAI IR PASNINKUI ŠIO MALDINGO SUSITIKIMO INTENCIJA!

Dievo Motina kviečia mus melstis ir pasninkauti už taiką. Pirmiausia - už taiką mūsų pačių širdyse, vėliau - už taiką mūsų šeimose, maldos grupėse ir tuomet visiems kartu, jungiantis su Dievo Motina, melstis už taiką visame pasaulyje. Šis maldingas susitikimas Lietuvoje vyks jau aštuntą kartą. Jis yra konkretus atsakymas į Mergelės Marijos kvietimą melstis kartu už brangią taikos dovaną, kuri šiuo metu mums visiems taip reikalinga.

Ruošdamiesi susitikimui, organizuojame nepertraukiamą maldą ir pasninką. Kviečiame ir Jus jungtis prie mūsų!

Kiekvieną mėnesį galite pasirinkti tam tikrą dieną ir ją skirti pasninkui bei maldai bendrąja intencija:

- Dievo Motinos intencijomis ir už Jos planus pasauliui;

- už visus organizatorius, jų šeimas, taip pat visus, kuriuos Dievo Motina kviečia į šį maldingą susitikimą, prašant visiems jiems apsaugos ir globos.

Šias intencijas galima atnaujinti pasninko dienos pradžioje, aukojant Dievui savo pasninką ir maldą (pavyzdžiui, Rožinio maldą ar Švč. Sakramento Adoracijos valandą, atmenant šią intenciją per Šv. Mišias ir pan.) ir mažus atsižadėjimus.

Kviečiame pasirinkti pasninko ir maldos dieną ir užsirašyti šioje nuorodoje pateikiamoje lentelėje:

https://docs.google.com/document/d/1zsImCIvjkXO4Y0Z1LwPvbunxgZdiM7Bi/edit

Dėkojame Jums už džiaugsmą melstis kartu Dievo Motinos, Taikos Karalienės intencijomis!

Maldos bendrystėje, Jūsų draugai iš Medjugorjės, bendrija „Marijos Šviesa“


2020 m. sausio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

"Brangūs vaikai, žinau, kad esu jūsų gyvenime ir jūsų širdyse. Jaučiu jūsų meilę, girdžiu jūsų maldas ir atiduodu jas savo Sūnui. Tačiau, vaikai mano, savo motiniška meile aš trokštu būti visų mano vaikų gyvenime. Visus savo vaikus aš trokštu surinkti apie save, po savo motiniškuoju apsiaustu. Todėl kviečiu jus ir vadinu jus mano meilės apaštalais, kad padėtumėte man. Vaikai mano, mano Sūnus ištarė žodžius „Tėve mūsų“ - mūsų Tėve, kuris esi visur ir mūsų širdyse, nes Jis nori išmokyti jus melstis žodžiais ir su jausmu. Jis trokšta, kad jūs kaskart būtumėte geresni, kad gyventumėte gailestingąja meile, kuri yra malda ir beribė auka už kitus. Mano vaikai, dovanokite mano Sūnui savo meilę artimui, dovanokite paguodos, užuojautos žodžius ir teisius darbus artimui. Mano meilės apaštalai, visa, ką dovanojate kitiems, mano Sūnus priima kaip dovaną. Ir aš esu su jumis, nes mano Sūnus nori, kad mano meilė, kaip šviesos spindulys, atgaivintų jūsų sielas, kad padėčiau jums siekti taikos ir amžinosios laimės. Todėl, vaikai mano, mylėkite vienas kitą. Būkite vieningi mano Sūnuje. Būkite Dievo vaikai, kurie visi drauge atvira, tyra ir visa širdimi taria „Tėve mūsų“. Ir nebijokite! Dėkoju jums!"

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad jus palaimintų ir atskleistų jums savo meilę, kuri kyla iš Dangaus. Jūsų širdis ilgisi ramybės, kurios žemėje darosi vis mažiau. Štai kodėl žmonės yra atitolę nuo Dievo, o sielos serga ir eina dvasinės mirties link. Esu su jumis, vaikeliai, kad vesčiau jus išsigelbėjimo keliu, į kurį jus kviečia Dievas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui Čolo 2019 m. gruodžio mėn. 25 d.

Savo paskutiniame kasdieniniame apsireiškime, 1998 m. rugsėjo 12 d., Dievo Motina pažadėjo Jakovui Čolai apsireikšti jam kartą per metus, gruodžio 25 d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 14.25 val. ir truko 9 minutes. Po to Jakovas perdavė žinią:


„Brangūs vaikai, šiandien, šią malonės dieną, ypatingu būdu kviečiu jus atverti savo širdis ir maldauti Jėzaus, kad sustiprintų jūsų tikėjimą. Vaikai, per maldą širdimi, tikėjimą ir darbus suvoksite, ką reiškia gyventi nuoširdų krikščionišką gyvenimą. Dažnai, vaikai, jūsų gyvenimą ir jūsų širdis apima tamsa, skausmas ir kryžiai. Negalite sudvejoti tikėjime ir klausti „kodėl“, manydami, kad esate vieniši ir apleisti, tačiau atverkite savo širdį, melskitės ir tvirtai tikėkite, ir tuomet jūsų širdis pajus Dievo artumą ir tai, kad Dievas niekuomet neapleidžia jūsų ir yra šalia jūsų kiekvieną akimirką. Per maldą ir tikėjimą Dievas atsilieps į kiekvieną jūsų “kodėl” ir kiekvieną jūsų skausmą, tamsą ir kryžių pavers šviesa. Dėkoju jums.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ