Naujausias pranešimas

Brangūs Bičiuliai, kviečiame visus į TARPTAUTINĮ MALDOS SUSITIKIMĄ Taikos Karalienės apsireiškimų dvasioje, kuris įvyks 2018m. balandžio 28d. Šiluvoje SUSITIKIMO PROGRAMA

„Įleisk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. (Jn 20, 27)... „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“ (Jn 20, 29)

Kristus prisikėlė, Aleliuja!!! Džiūgaukime ir melskimės už šį pasaulį, skendintį tamsybėse, be tikėjimo, meilės ir vilties. Būkime ištiestomis Medjugorjes Taikos Karalienės rankomis ir neškime Prisikėlusio Kristaus šviesą šiam pasauliui. Šviesių ir palaimingų Šv. Velykų! Ramybė Jums! Aleliuja! Aleliuja! Aleliuja!

2018 m. balandžio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, iš didelės Dangiškojo Tėvo meilės esu su jumis, kaip Motina, o jūs su manimi, kaip mano vaikai, kaip mano meilės apaštalai, kuriuos nuolat suburiu apie save. Vaikai mano, jūs esate tie, kurie per maldą privalote pilnai atsiduoti mano Sūnui, kad ne jūs gyventumėte, bet mano Sūnus gyventų jumyse. Kad visi, kurie nepažino mano Sūnaus, matytų Jį jumyse ir panorėtų Jį pažinti. Melskite, kad jumyse matytų išskirtinį nuolankumą ir gėrį, pasiryžimą padėti kitiems; kad matytų jumyse, jog širdimi gyvenate savo pasaulietinį pakvietimą bendrystėje su mano Sūnumi; kad jumyse matytų romumą, švelnumą ir meilę tiek mano Sūnui, tiek savo broliams ir seserims. Manosios meilės apaštalai, jūs turite daug melstis, ištyrinti širdis, kad pirmiausia eitumėte mano Sūnaus keliu, kad būtumėte teisieji, sujungti su mano Sūnaus tiesa. Mano vaikai, kaip mano apaštalai, turite būti suvienyti toje bendrystėje, kuri kyla iš mano Sūnaus, kad mano vaikai, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės, pažintų meilės vienybę ir panorėtų eiti gyvenimo keliu, vienybės su mano Sūnumi keliu. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad būtumėte su manimi maldoje šiuo malonės metu, kada tamsa kovoja prieš šviesą. Vaikeliai, melskitės, eikite išpažinties ir pradėkite naują gyvenimą malonėje. Apsispręskite už Dievą ir Jis ves jus per šventumą, o kryžius jums taps pergalės ir vilties ženklu. Didžiuokitės, jog esate pakrikštyti, būkite dėkingi savo širdyje, jog esate dalis Dievo plano. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Kasmetinis pranešimas Mirjanai Dragicevič Soldo, 2018 m. kovo 18 d.:

„Brangūs vaikai! Mano gyvenimas žemėje buvo paprastas. Mylėjau ir džiaugiausi mažais dalykais. Mylėjau gyvenimą – Dievo dovaną, nors skausmai ir kančios perverdavo mano širdį. Vaikai mano, turėjau tikėjimo galią ir begalinį pasitikėjimą Dievo meile. Visi, kas turi tikėjimo galią, yra stipresni. Tikėjimas padeda gyventi gėriu, ir tuomet reikiamą akimirką visada ateina Dievo meilės šviesa. Tai yra jėga, kuri paremia skausme ir kančioje. Vaikai mano, melskite tikėjimo galios, pasitikėkite Dangiškuoju Tėvu ir nebijokite. Žinokite, kad nei vienas Dievo kūrinys nebus prarastas, bet gyvens amžinai. Kiekvienas skausmas turi savo pabaigą, ir tada prasideda gyvenimas laisvėje, ten, kur ateina visi mano vaikai, kur sugrįžtama. Mano vaikai, jūsų kova yra sunki. Ji bus dar sunkesnė, tačiau jūs sekite mano pavyzdžiu. Melskite tikėjimo galios ir pasitikėkite Dangiškojo Tėvo meile. Esu su jumis, apsireiškiu jums, padrąsinu jus. Su neapsakoma motiniška meile myliu jūsų sielas. Dėkoju jums.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ