Naujausias pranešimas


KRISTUS GIMĖ!

Skubėkime prie prakartėlės ir pagarbinkime Jį, nes gimė mūsų Išganytojas! Atsiliepdami į Dievo Motinos kvietimą, neškime Jo ramybę ir šviesą ten, kur viešpatauja tamsa.

Nebijokime, nes pasakyta: „Šviesa spindi tamsoje, ir tamsa jos neužgožė“ (Jn1,5) ir „Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais - tiems, kurie tiki jo vardą...“ (Jn1,12)

DŽIAUGSMINGŲ, PRASMINGŲ, ŠVIESIŲ Šv. KALĖDŲ!

2019 m. sausio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, deja, tarp jūsų, mano vaikų, tiek daug kovų, neapykantos, asmeninių interesų, savanaudiškumo. Vaikai mano, kaip lengvai pamirštate mano Sūnų, Jo žodžius, Jo meilę. Tikėjimas gesta daugelyje sielų, o širdys užvaldomos šio pasaulio materialiniais dalykais. Tačiau mano motiniška Širdis žino, kad vis dar yra tie, kurie tiki ir myli, kurie siekia priartėti kaip galima arčiau prie mano Sūnaus, kurie nenuilstamai ieško mano Sūnaus – tuomet jie ieško ir manęs. Tai yra tie, nuolankūs ir romūs, kurie savo skausmą ir kančią pakelia tyloje, su savo viltimi ir, visų pirma, savuoju tikėjimu. Tai yra mano meilės apaštalai. Mano vaikai, mano meilės apaštalai, mokau jus, kad mano Sūnus nelaukia iš jūsų nuolatinės maldos, bet veiksmų ir jausmų, kad tikėtumėte, kad melstumėtės, kad asmeninėmis maldomis augtumėte tikėjime, kad augtumėte meilėje. Mylėkite vienas kitą – štai ko Jis trokšta; tai yra kelias į amžinąjį gyvenimą. Vaikai mano, nepamirškite, kad mano Sūnus atnešė šviesą į šį pasaulį, atnešė tiems, kurie norėjo Jį pamatyti ir priimti. Jūs būkite tokiais, nes tai yra tiesos, taikos ir meilės šviesa. Motiniškai vedu jus, kad adoruotumėte mano Sūnų, kad kartu su manimi mylėtumėte mano Sūnų, kad jūsų mintys, žodžiai ir veiksmai būtų nukreipti į mano Sūnų ir vardan Jo. Tuomet mano Širdis bus pripidyta. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš nešu jums savo Sūnų Jėzų, kuris yra Taikos Karalius. Jis teikia ramybę jums, tačiau tegul ji būna ne tik jums, bet neškite ją, vaikeliai, kitiems su džiaugsmu ir nuolankumu. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus šiuo malonės metu, kurį Dievas nori jums duoti. Mano buvimas yra meilės ženklas: kol esu čia, su jumis, saugau jus ir vedu į amžinybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

1998.09.12d., paskutinio kasdienio apsireiškimo metu, Dievo Motina pažadėjo Jakovui Čolo apsireikšti kartą metuose, gruodžio 25d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 13.38 valandą ir tęsėsi 9 minutes.

Mergelė Marija apsireiškė Jakovui su Kūdikėliu ant rankų ir perdavė per jį šią žinią:

„Brangūs vaikai, šią maloningą dieną kviečiu jus meilei. Vaikeliai, Dievas begaliniai myli jus, todėl, vaikeliai, su visišku pasitikėjimu, nežiūrėdami atgal ir be baimės pilnai atiduokite Jam savo širdis, kad Dievas pripildytų jas savąja meile. Nebijokite tikėti Jo meile ir gailestingumu, nes Jo meilė yra stipresnė už bet kokią jūsų silpnybę ir baimę. Todėl, vaikai mano, su kupina meilės širdimi pasitikėkite Jėzumi ir tarkite Jam savąjį TAIP, nes Jis yra vienintelis kelias, vedantis pas Amžinąjį Tėvą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ