Naujausias pranešimas


„Jis pats savo kūne užnešė mūsų nuodėmes ant kryžiaus, kad, numirę nuodėmėms, gyventume teisumui. Jūs esate pagydyti jo žaizdomis.“ (1 Pt 2, 24)

Prasmingos Jėzaus Kristaus prisikėlimo šventės!!!


spausti↓Su ŠV. Velykom!

2019 m. gegužės 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus tyra ir atvira širdimi, su visišku pasitikėjimu, atsiliepkite didžiai mano Sūnaus meilei. Aš žinau Jo meilės didybę. Aš Jį nešiojau savyje - Ostiją širdyje, pasaulio Šviesą ir Meilę. Vaikai mano, ir mano kreipimasis į jus yra dangiškojo Tėvo meilės ir švelnumo ženklas, viena plati šypsena, pripildyta mano Sūnaus meilės, kvietimas amžinajam gyvenimui. Mano Sūnaus Kraujas išlietas iš meilės jums. Šis brangus Kraujas yra už jūsų išgelbėjimą, už amžiną gyvenimą. Dangiškasis Tėvas sukūrė žmogų amžinai laimei. Jūs, kurie pažįstate mano Sūnaus meilę, kurie sekate Juo, negalite mirti. Gyvenimas nugalėjo, mano Sūnus gyvas. Todėl, mano vaikai, mano meilės apaštalai, tegul malda jums rodo kelią ir būdą skleisti mano Sūnaus meilę - maldą labiausiai išaukštintoje formoje. Mano vaikai, ir kai mėginate išgyventi mano Sūnaus žodžius - melskitės. Kai mylite žmones, kuriuos sutinkate, jūs skleidžiate mano Sūnaus meilę. Meilę – tą, kuri atveria Rojaus vartus. Mano vaikai, nuo pat pradžių meldžiausi už Bažnyčią, todėl prašau jūsų, mano meilės apaštalų, melstis už Bažnyčią ir Jos tarnus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai malonės metas, gailestingumo metas kiekvienam iš jūsų. Vaikeliai, neleiskite, kad neapykantos ir nerimo vėjas viešpatautų jumyse ir aplink jus. Jūs, vaikeliai, esate pakviesti, kad būtumėte taika ir malda. Velnias nori neramumų ir netvarkos, o jūs, vaikeliai, būkite džiaugsmu Prisikėlusio Jėzaus, kuris numirė ir prisikėlė iš numirusių už kiekvieną iš jūsų. Jis nugalėjo mirtį, kad duotų jums gyvenimą - amžinąjį gyvenimą. Todėl, vaikeliai, liudykite ir didžiuokitės, kad prisikėlėte Jame. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ