Naujausias pranešimas


2020 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš esu su jumis visus tuos metus, kad vesčiau jus išganymo keliu. Grįžkite pas mano Sūnų, grįžkite prie maldos ir pasninko. Vaikeliai, leiskite, kad Dievas kalbėtų į jūsų širdį, nes šėtonas karaliauja ir trokšta sunaikinti jūsų gyvastį ir žemę, kuria vaikščiojate. Būkite drąsūs ir apsispręskite šventumui. Atsivertimą pastebėsite savo širdyse ir šeimose; malda bus girdima; Dievas išgirs jūsų šauksmus ir suteiks jums ramybę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo Motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2020 m. kovo 18 d. Kasmetinis Dievo Motinos pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:


Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina perdavė Mirjanai dešimtąją paslaptį, ir pažadėjo, kad Ji apsireikš jai kartą metuose, kovo 18 d. Taip ir buvo iki šiol. Apsireiškimas prasidėjo 13:41 val. ir tęsėsi iki 13:47 val.:

"Brangūs vaikai! Mano Sūnus, kaip Dievas, visada žvelgė pro laiką. Kaip Jo motina, aš regiu laike per Jį. Matau gražius ir liūdnus dalykus. Bet aš matau, kad meilė vis dar egzistuoja ir kad reikia padaryti taip, kad ji būtų pažinta. Vaikai mano, jūs negalite būti laimingi, jei nemylite vienas kito, jei neturite meilės savo gyvenimo kiekvienoje situacijoje ir kiekvieną akimirką. Ir aš, kaip motina, ateinu pas jus iš meilės, kad padėčiau jums pažinti tikrą meilę ir kad pažintumėte mano Sūnų. Štai kodėl aš jus kviečiu nuolat iš naujo ir vis labiau trokšti meilės, tikėjimo ir vilties. Vienintelis šaltinis, iš kurio galite gerti, yra pasitikėjimas Dievu, mano Sūnumi. Mano vaikai, neramumų ir atsižadėjimo akimirkomis ieškokite tik mano Sūnaus veido. Gyvenkite Jo žodžiais ir nebijokite. Melskitės ir mylėkite nuoširdžiais jausmais, gerais darbais ir padėkite, kad pasaulis pasikeistų ir mano Širdis triumfuotų. Kaip ir mano Sūnus, sakau jums, mylėkite vienas kitą, nes be meilės nėra išganymo. Dėkoju jums, vaikai mano."

Šio apsireiškimo metu Dievo Motina Mirjanai pasakė, kad kiekvieno mėnesio 02 dienos apsireiškimai baigėsi. Mums labai gaila, tačiau mes žinojome, kad anksčiau ar vėliau šie apsireiškimai baigsis, apie tai ne kartą sakė ir pati Mirjana piligrimams. Tik, žinoma, ir pati Mirjana nežinojo, kada tai įvyks.

Dievo Motina ir toliau Mirjanai apsireikš kiekvienais metais kovo 18d., kaip ir buvo pažadėjusi.

Skaitykime kiekvieną dieną Dievo Motinos pranešimus perduotus mums per regėtojus ir stenkimės juos įgyvendinti savo kasdieniniame gyvenime.

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS

Mieli Medžiugorjės bičiuliai, brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje, susijungę su Medžiugorje dvasingumu, kurį atneša čia mūsų Dangiškoji Motina Marija, pasaulio Karalienė, sveikinu jus iš visos širdies ir noriu pasakyti jums keletą žodžių.

Skaityti daugiau

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS:https://www.youtube.com/watch?v=RsQ4VNHJdMo&feature=youtu.be


MEDJUGORJE SU JUMIS!

Mieli Bičiuliai,

Mes,Marijos Šviesos bendruomenė, kreipiamės į jus iš Medjugorjės

šiuo sunkiu išbandymų laiku mes, maldoje stovėdami ant kelių, esame kartu su jumis, kartu su pasaulio Karaliene Medžiugorėje. Ypatingai mes esame su jumis:

Skaityti daugiau

"Marijos Šviesos" bendruomenė Medjugorėje kreipiasi į Lietuvos tikinčiuosius su prašymu jungtis nepertraukiamai maldai ir pasninkui numatomo maldingo susitikimo Šiluvoje intencija.

"Marijos Šviesos" bendruomenės laiškas Lietuvos tikintiesiems

2020 m. kovo 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

"Brangūs vaikai, jūsų tyra ir nuoširdi meilė pritraukia mano motinišką Širdį. Jūsų tikėjimas ir pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu yra kvapniosios rožės, kurias atnešate man - pati nuostabiausia rožių puokštė, sudaryta iš jūsų maldų, gailestingumo ir meilės darbų. Mano meilės apaštalai, jūs, kurie nuoširdžiai, tyra širdimi stengiatės sekti mano Sūnumi, jūs, kurie nuoširdžiai Jį mylite, padėkite - tapkite pavyzdžiu tiems, kurie dar nepažino mano Sūnaus meilės. Tačiau, vaikai mano, ne tik žodžiais, bet ir darbais bei tyrais jausmais, kuriais jūs šlovinate Dangiškąjį Tėvą. Mano meilės apaštalai, tai budėjimo metas, ir aš prašau iš jūsų meilės, kad nieko neteistumėte, nes Dangiškasis Tėvas teis visus. Prašau jus mylėti, skelbti tiesą, nes tiesa yra sena, ji nėra nauja, bet amžina. Ji yra tiesa. Ji liudija Dievo amžinybę. Neškite mano Sūnaus šviesą ir sklaidykite tamsą, kuri vis labiau stengiasi jus užgožti. Nebijokite. Dėka mano Sūnaus malonės ir meilės esu su jumis. Dėkoju jums!"

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ